5 stycznia 2024

Organizacja pracy SCON - styczeń 2024 r.

Szanowni Państwo!

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. PFRON zobligował jednostki samorządu powiatowego do pełnego procedowania wniosków w tym systemie. Obowiązkowo więc będą w nim rejestrowane także wnioski złożone w formie papierowej.

Nabór elektroniczny wniosków mieszkańców Warszawy o dofinansowanie w 2024 roku:

  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
  • dofinansowanie kosztów usługi tłumacza języka migowego,

został uruchomiony w SOW 1 stycznia 2024 r.

Wnioski wprowadzone do SOW przed 1 stycznia 2024 roku pozostaną bez rozpoznania z uwagi na ich automatyczną rejestrację w naborze dla roku 2023 - co uniemożliwi wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2024.

Na pierwsze dni stycznia w Kancelarii SCON przewidujemy bardzo duże zainteresowanie osobistym składaniem wniosków, co może wpływać na wydłużenie czasu oczekiwana na obsługę przez pracowników Centrum.

Jeżeli nie macie Państwo możliwości złożyć wniosku w formie elektronicznej, zalecamy aby kompletne wnioski w formie papierowej przesyłać pocztą na adres: Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych - ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa.

Informujemy, że z uwagi na ograniczone środki finansowe jakimi WCPR będzie dysponować na realizację zadania, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia [1] dofinansowania w tym zadaniu w roku 2024 nie otrzymają osoby dorosłe które uzyskały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie w roku 2023.

UWAGA! Przewidujemy, że pełnymi środkami finansowymi PFRON na realizację wszystkich wskazanych powyżej zadań będziemy dysponowali nie wcześniej niż w kwietniu 2024 r. Zależne jest to od podjęcia przez Zarząd PFRON uchwały w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na rok 2024, oraz od podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy w sprawie podziału tych środków na realizację poszczególnych zadań.

_____________________

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 ze zm.);

Galeria