7 stycznia 2020

Program wyrównywania różnic między regionami w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę o uruchomieniu w 2020 r. kolejnej edycji Programu wyrównywania różnic między regionami III. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach powyższego Programu (obszar B i D) prosimy o przesłanie informacji o zamiarze aplikowania o środki finansowe do dnia 15 lutego 2020 r. na adres urszula.kujawska@wcpr.pl.
W przesłanej informacji prosimy o wskazanie obszaru (B lub D), na który dany podmiot zamierza złożyć wniosek.