Deklaracja Dostępności dla strony internetowej wcpr.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona www Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kurek, andrzej.kurek@wcpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Sposób obsługi żądania informacji w formie alternatywnej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, instytucja niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy nastąpi odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, skargę na takie działanie można składać do Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) - ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa Dojazd do siedziby WCPR W odległości około 300 metrów od wejścia głównego do WCPR znajduje się stacja metra M1 Stare Bielany oraz przystanki autobusowe ZTM Stare Bielany przy ul. Kasprowicza/al. Zjednoczenia.W odległości około 500 metrów znajdują się przystanki ZTM przy Urzędzie Dzielnicy Warszawa Bielany na ulicy Żeromskiego. Dostępność wejścia i budynku Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Lipińskiej. Przed nim znajduje się podjazd dla wózków prowadzący do drzwi przedsionka budynku, z którego jest przejście do klatki schodowej. Budynek posiada cztery poziomy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter (kancelaria), I piętro (sekretariat Dyrektora) oraz poziom -1 (sala konferencyjna). Kancelaria znajduje się po prawej stronie w korytarzu na parterze od wejścia do budynku. W budynku jest winda z zapowiedziami głosowymi oraz przyciskami z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Skrajne stopnie schodów oznakowane są kontrastowymi pasami na początku i końcu ich biegu. Poręcze schodów nie są oznakowane nakładkami w alfabecie Braille’a. Brak pól uwagi z guzami przed schodami i windą oraz kontrastowych pasów na przeszkleniach drzwi wejściowych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności są pracownicy kancelarii a następnie napotkani pracownicy WCPR poproszeni o udzielenie informacji lub pomocy w poruszaniu się po budynku.Osoby pracujące w kancelarii są widoczne spoza lady. Osoba pracująca w sekretariacie nie jest widoczna spoza lady. Obsługa osób słabosłyszących Istnieje możliwość bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących (tłumacz polskiego języka migowego PJM on-line). W budynku brak pętli indukcyjnej. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych Dostępne są dwie toalety: pierwsza zlokalizowana jest na parterze, druga znajduje się na I piętrze i jest wyposażona w przewijak dla dziecka. Toaleta na I piętrze jest wyposażona w alarmowy system przywoływania. Dostępność parkingu W odległości około 10 metrów od wejścia do budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 2 miejsca zlokalizowane są około 100 metrów od budynku.

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) - ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa Dojazd do siedziby SCON W odległości około 300 metrów od wejścia do budynku znajduje się stacja metra M1 Ratusz Arsenał oraz zespoły przystankowe autobusowe i tramwajowe ZTM Ratusz Arsenał/Plac Bankowy przy ul. Andersa/al. Solidarności. Dostępność wejścia i budynku Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Andersa i al. Solidarności i posiada trzy poziomy. Do budynku na poziomie -1 prowadzi główne wejście od ulicy Andersa dostępne z poziomu chodnika, prowadzące bezpośrednio na halę obsługi klientów, gdzie po prawej stronie znajdują się stanowiska obsługowe, a po lewej stronie poczekalnia. Osoby obsługujące klientów są widoczne spoza lady. W budynku jest zamontowana winda z zapowiedziami głosowymi oraz przyciskami z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, pozwalająca na przemieszczanie się pomiędzy poziomem – 1 a parterem. Obok windy znajdują się schody pomiędzy tymi poziomami. Dodatkowe wejście na poziomie parteru od al. Solidarności prowadzi do gabinetów komisji orzeczniczej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (MZOoN), znajdujących się po lewej i prawej stronie korytarza (parter). Po prawej stronie od tego wejścia znajduje się klatka schodowa prowadząca do sekretariatu Zastępcy Dyrektora na I piętrze. Brak windy pomiędzy parterem a I piętrem. Dostępność I piętra dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest niemożliwa. Przyjęcia interesantów przez Zastępcę Dyrektora odbywają się w poniedziałki w godzinach 900-1200 w pokoju nr 35 (wejście od al. Solidarności). Wszystkie poręcze schodów są oznakowane nakładkami w alfabecie Braille’a, a skrajne stopnie schodów pasami kontrastowymi na początku i końcu ich biegu oraz polami uwagi z guzami przed schodami i windą. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest poziom -1 (hala obsługi) oraz parter. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku Osobami do pierwszego kontaktu są pracownicy: 1. poziom -1 – stanowisko nr 5 (informacja), 2. parter – pokój nr 35 (stanowisko obsługowe). Ponadto do dyspozycji klientów jest ochrona obiektu. Obsługa osób słabosłyszących Hala obsługowa na poziomie -1 jest wyposażona w system kolejkowy iFLOW (dawniej Qmatic) z informacją głosową. Istnieje możliwość bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego dla osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym (tłumacz polskiego języka migowego PJM on-line). Stanowiska obsługowe klientów wyposażone są w pętlę indukcyjną. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych Dostępne są dwie toalety na parterze: pierwsza obok schodów i windy, druga w głębi korytarza, obok kącika dziecięcego wyposażona w alarmowy system przywoływania. W kąciku dziecięcym jest wydzielone miejsce dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak. Dostępność parkingu W odległości około 10 metrów od wejścia do budynku od strony al. Solidarności znajduje się 6 oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) - al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa Dojazd do Punktu W odległości około 300 metrów od wejścia do punktu znajduje się stacja metra M1 Ratusz Arsenał oraz przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Ratusz Arsenał/Plac Bankowy przy ul. Andersa/al. Solidarności. W odległości około 400 metrów znajduje się zespół przystankowy ZTM Kino Femina przy al. Jana Pawła II/al. Solidarności. Dostępność wejścia i budynku Do lokalu w budynku prowadzi jedno wejście od al. Solidarności z poziomu chodnika. Recepcja/punkt informacyjny zlokalizowany jest na wprost wejścia a osoba obsługująca jest widoczna spoza lady. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obsługa interesantów odbywa się na poziomie recepcji. Lokal jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokal usytuowany jest na jednym poziomie. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku Osobami do udzielania informacji oraz pomocy są pracownicy Punktu. Obsługa osób słabosłyszących Istnieje możliwość bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących (tłumacz polskiego języka migowego PJM on-line). Brak pętli indukcyjnej w lokalu. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych Toaleta zlokalizowana jest obok recepcji/punktu informacyjnego, gdzie również znajduje się miejsce dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak. Dostępność parkingu W odległości 5 metrów od wejścia do lokalu znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży (PUNKTUS), Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) - ul. 11 Listopada 15 b, 03-446 Warszawa Dojazd do Punktu W odległości około 150 metrów od wejścia do budynku znajduje się zespół przystankowy ZTM Bródnowska (autobusy i tramwaje). Dostępność wejścia i budynku Do lokalu w budynku prowadzi jedno wejście od ul. 11 Listopada. Budynek jest ogrodzony. Aby wejść do budynku należy zadzwonić wideodomofonem znajdującym się przy furtce. Za furtką znajdują się na wprost schody z obustronnymi poręczami oraz po prawej stronie schodów platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody oznakowane są kontrastowymi pasami. Pracownik wpuszcza przez furtkę klientów oraz obsługuje platformę. Po wejściu po schodach lub wjechaniu platformą są szerokie przeszklone, nieoznakowane kontrastami drzwi prowadzące do przedsionka, za którymi znajduje się recepcja/punkt informacyjny. Osoba obsługująca jest widoczna spoza lady. Lokal usytuowany jest na jednym poziomie. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W lokalu znajduje się sala konferencyjna w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku. Osobą do udzielania informacji oraz pomocy jest pracownik, który obsługuje wideodomofon. Obsługa osób słabowidzących i słabosłyszących W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani kontrastowych oznaczeń ciągów komunikacyjnych. Od momentu kontaktu przez wideodomofon klientom asystuje pracownik. Istnieje możliwość bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących (tłumacz polskiego języka migowego PJM on-line).Brak pętli indukcyjnej w budynku. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych Dostępne są dwie toalety: pierwsza znajduje w holu głównym po prawej stronie, tam również znajduje się miejsce dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak, druga na końcu korytarza po lewej stronie, obok sali konferencyjnej, wyposażona w alarmowy system przywoływania. Dostępność parkingu W odległości około 20 metrów od wejścia do lokalu znajdują się 2 oznakowane miejsca.

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) filia - plac J.H. Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa Dojazd do Punktu W odległości około 250 metrów od wejścia do punktu znajduje się stacja metra M1 Świętokrzyska oraz przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Świętokrzyska przy skrzyżowaniu ulic Świętokrzyska/Marszałkowska. Dostępność wejścia i budynku Do lokalu w budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mysiej bezpośrednio z poziomu chodnika. Recepcja/punkt informacyjny znajduje się w pobliżu wejścia, a osoba obsługująca jest widoczna spoza lady. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Lokal jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obsługa klientów odbywa się na poziomie recepcji. Lokal usytuowany jest na jednym poziomie. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku Osobami do udzielania informacji oraz pomocy są pracownicy Punktu. Obsługa osób słabosłyszących i słabowidzących Istnieje możliwość bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących (tłumacz polskiego języka migowego PJM on-line). Brak w lokalu pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych Toaleta znajduje się na końcu korytarza po minięciu recepcji/punktu informacyjnego. Tu również zlokalizowany jest kącik dla matki z dzieckiem wyposażony w przewijak. Dostępność parkingu W odległości 5 metrów od wejścia do lokalu znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne są w odległości do 50 metrów.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) – ul. Targowa 81, 03-408 Warszawa Dojazd do siedziby WCPR W odległości około 90 m. od wejścia do budynku znajduje się stacja metra M2 Dworzec Wileński oraz przystanek autobusowy i tramwajowy ZTM Dworzec Wileński. Dostępność wejścia i budynku Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Targowej i Kameralnej zajmując jeden poziom dostępny bezpośrednio z chodnika. Na szklanych drzwiach wejściowych i wewnętrznych znajdują się kontrastowe pasy. Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio na salę – poczekalnię z miejscami siedzącymi. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko obsługowo-informacyjne „Recepcja”. Obok Recepcji zlokalizowano przestrzeń zabaw dla dzieci. Po prawej stronie od wejścia ustawiona jest tablica tyflograficzna z topografią obiektu. Wzdłuż korytarzy, na ścianach pomalowano oznakowania ciągów komunikacyjnych: niebieski – dojście do toalet, żółty – dojście do sal konferencyjnych, pomarańczowy – dojście do gabinetów konsultacyjnych. Cały obiekt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obiekcie dostępne są trzy sale konferencyjne wyposażone w pętlę indukcyjną. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy w pierwszej kolejności są pracownicy Recepcji a następnie napotkani pracownicy WCPR poproszeni o udzielenie informacji lub pomocy w poruszaniu się po obiekcie. Osoby pracujące w Recepcji są widoczne spoza lady. Obsługa osób słabosłyszących Recepcja wyposażona jest w bezpłatne internetowe połączenie z usługą tłumacza polskiego języka migowego PJM on-line. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych Dostępna toaleta znajduje się: korytarzem na lewo od wejścia, po prawej stronie mijając salę konferencyjną, w prawo i na końcu korytarza po prawej stronie. W toalecie dla osób niepełnosprawnych zamontowany jest przewijak dla dzieci oraz alarmowy system przywoływania. Dostępność parkingu Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.