Dobra opieka - lepszy start

loga

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest:

  • objęcie wysokiej jakości pieczą zastępczą 465 dzieci i młodzieży kierowanych i przebywających w rodzinach zastępczych w Warszawie do 30 września 2021 roku.

Cele szczegółowe to

  • utworzenie 15 nowych rodzin zastępczych niezawodowych i 150 kompetentnych rodzin zastępczych spokrewnionych dla dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w Warszawie;
  • zwiększenie kompetencji wychowawczych 300 funkcjonujących rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu: 1 725 834,72 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 380 667,78 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021

 

W ramach działań projektowych realizowane są następujące zadania:

1. Coaching szkoleniowy

W ramach tego zadania prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu spośród kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz funkcjonujących rodzin zastępczych. Coach szkoleniowy wspiera uczestnika projektu w wyborze właściwego szkolenia lub wsparcia specjalistycznego. Ponadto rolą coacha jest motywowanie uczestników, monitorowanie przebiegu szkoleń, jak też ewaluacja efektów działań projektowych w odniesieniu do indywidualnej sytuacji uczestnika. Współpraca coacha szkoleniowego z uczestnikiem projektu jest określona za pomocą podpisanego przez obie strony kontraktu szkoleniowego.

2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

3. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są źródłem informacji i pomocy, aby stać się dobrym opiekunem zastępczym. Proces ten obejmuje zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jakie są potrzebne do świadomej decyzji o podjęciu się opieki zastępczej. 

4. Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych

Szkolenia mają na celu odpowiadać na potrzeby uczestników projektu zgłaszane na etapie rekrutacji do Projektu w czasie indywidualnych konsultacji z coachami szkoleniowymi. Planowane są szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, szkolenia podnoszące wiedzę, szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i podnoszenia umiejętności wychowawczych.

5. Wsparcie i konsultacje specjalistyczne indywidualne

W ramach tego zadania prowadzone są dwie formy wsparcia funkcjonujących rodzin zastępczych: konsultacje indywidualne z pedagogiem oraz konsultacje indywidualne z psychologiem (psychoedukacja). Rodziny korzystające ze wsparcia pedagoga mają możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych. Pedagog dokonuje diagnozy sytuacji rodzinnej, pomaga rodzinom zastępczym w doborze odpowiednich metod wychowawczych adekwatnych do wieku i indywidualnych predyspozycji dziecka jak również wspiera w usuwaniu lub łagodzeniu przeszkód w prawidłowym przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji dziecka oraz relacji między członkami rodziny. Psycholog oferuje rodzinom wsparcie w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii – szczególnie rozwojowej oraz pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem w pieczy zastępczej. Psycholog dostarcza rodzinom narzędzia do przezwyciężania konkretnych sytuacji problemowych.