Umorzenie opłaty od rodziców

Udzielenie ulg reguluje na terenie m.st. Warszawy UCHWAŁA NR XXI/552/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 listopada 2019 r. sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej PDF .


Zgodnie z ww. uchwałą można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w przypadku ustalonej już opłaty można umorzyć w całości należność wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku, gdy:

 1. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż 400% kryterium dochodowego tj. 2,804 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 2,112 zł na osobę w rodzinie;
 2. po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków osoby samotnie gospodarującej lub rodziny pozostała kwota dochodu jest niższa niż 200% kryterium dochodowego – odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej
 3. lub osoby w rodzinie;
 4. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 400% kryterium dochodowego, należność może zostać umorzona w części, rozłożona na raty,
 5. w stosunku do rodzica znajdującego się w trudnej sytuacji dochodowej występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie;
 • bezdomność;
 • wychowuje więcej niż dwoje dzieci lub samotnie wychowuje dziecko;
 • nie ukończył 18 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;
 • nie ukończył 25 roku życia i pobiera naukę w szkole, uczelni wyższej lub w innych specjalistycznych formach kształcenia;
 • przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie ma możliwości zarobkowania;
 • przebywa w placówce pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo ośrodku leczenia uzależnień;
 1. w postępowaniu w przedmiocie opłaty ustanowiono przedstawiciela dla osoby nieobecnej i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ustalona należność okazałaby się nieściągalna;
 2. w przypadku interwencyjnego, trwającego nie dłużej niż 7 dni, pobytu dziecka w pieczy zastępczej na innej podstawie niż postanowienie sądu.

Odstąpienie od ustalania opłaty

 • Wniosek o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF
 • Oświadczenie do wniosku o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Umorzenie opłaty

 • Wniosek o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF
 • Oświadczenie do wniosku o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Do wniosków należy dołączyć określone dokumenty potwierdzające swoją sytuację rodzinną, dochodową, zdrowotną.

Zachęcamy do osobistego/telefonicznego  kontaktu z pracownikami prowadzącymi Państwa sprawę (Pani Beata Bartoszewicz tel. 22 599 71 62; Pani Janina Helwich tel. 22 599 71 53; Pan Maciej Zieliński 22 599 71 89).

Jeśli rodzic nie złoży wniosku o umorzenie należności wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i komornik podejmuje czynności w celu ściągnięcia długu.