Dział Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników WCPR  prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego podczas wizyt w tut. Centrum. W sytuacji, gdy jest to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia konkretnego terminu spotkania (dzień, godzina oraz miejsce).

 1. Do zakresu działania Działu Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej należą sprawy związane z wykonaniem właściwych dla Centrum zadań systemu pieczy zastępczej dotyczące wsparcia specjalistycznego i szkoleń kandydatów i osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
 2. Dział wykonuje w szczególności zadania związane z:
  • prowadzeniem procesu kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • prowadzeniem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej niespokrewnionych i niespowinowaconych z dzieckiem oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • badaniem predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • organizowaniem szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą podnoszących ich kwalifikacje,
  • zapewnieniem poradnictwa, pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  • sporządzaniem diagnozy psychofizycznej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
  • prowadzeniem rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • specjalistycznym wsparciem pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej realizowanym w Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS,
  • profesjonalizacją zawodowej pieczy zastępczej w ramach działań Szkoły Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego.