Spokrewnione rodziny zastępcze

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu dla kandydatów do pełnienienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej (dziadków, rodzeństwa dziecka) lub osób pełniących funkcję, które nie uczestniczyły w szkoleniu, w szczególności do tych, w sprawie których sąd zwrócił się do WCPR – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z prośbą o wydanie opinii o kandydacie. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej są prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Kandydaci, podczas wizyty w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie składają wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu) oraz:

 • oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (druk dostępny na miejscu),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie wymaganych dokumentów,
 • wizytę osób szkolących w miejscu zamieszkania kandydatów,
 • badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • kwalifikację do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • udział w szkoleniu,
 • kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Szkolenie trwa pięć tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają trzy godziny. Podczas szkolenia poruszana jest tematyka dotycząca pieczy zastępczej m.in. uregulowania prawne dotyczące rodzin zastępczych, prawa i obowiązki rodzin zastępczych, relacje w rodzinie, skuteczna komunikacja w rodzinie, problemy, z którymi rodziny zastępcze mogą się spotkać w codziennym życiu. Ostatnie spotkanie poświęcone jest przekazaniu kandydatom przez osoby szkolące informacji zwrotnej, zaleceń, uwag, wskazanie mocnych i słabych stron, kierunku, w którym należy podjąć działania, aby mogli wzmocnić swoje kompetencje.

Kandydat, który ukończył szkolenie otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia. W terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej przesyła do sądu opinię dotyczącą kandydatów.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie indywidualnym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.