Niezawodowe rodziny zastępcze

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu dla kandydatów do pełnienienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub osób pełniących już tę funkcję.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci niespokrewnionych i niespowinowaconych z kandydatami jest prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci spokrewnionych lub spowinowaconych z kandydatami przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci niespokrewnionych i niespowinowaconych zgłaszają się do WCPR, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci spokrewnionych lub spowinowaconych zgłaszają się do Ośrodka PORT. Podczas spotkania informacyjnego zostają zapoznani z wymogami formalnymi oraz otrzymują listę dokumentów wymaganych w dalszym procesie kwalifikacji do szkolenia.

Kandydaci, podczas wizyty w WCPR/Ośrodku PORT składają wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu) oraz:

 • oświadczenie, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza
  nie jest im ograniczona ani zawieszona (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych (druk dostępny na miejscu),
 • oświadczenie, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (druk dostępny na miejscu),

Po akceptacji przez Komisję Kwalifikującą warunków mieszkaniowych kandydaci składają następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis zupełny aktu urodzenia. W przypadku osób rozwiedzionych kopia wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie wymaganych dokumentów,
 • wizytę przedstawiciela WCPR/Ośrodka PORT w miejscu zamieszkania kandydatów,
 • akceptację warunków mieszkaniowych,
 • badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
 • kwalifikację do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
 • udział w szkoleniu,
 • kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Szkolenie obejmuje dwa indywidualne spotkania kandydatów z osobami szkolącymi,
13 Sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny dydaktyczne oraz 10-cio godzinne praktyki w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą.

Tematyka szkolenia obejmuje treści pozwalające na zapoznanie kandydatów z ideą i uwarunkowaniami opieki zastępczej oraz specyficznymi trudnościami i potrzebami dzieci objętych taką pomocą, kształtowanie umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i komunikacyjnych, wyposażenie kandydatów w wiedzę dotyczącą roli rodziców w życiu dziecka, prawa dziecka do kontaktów z bliskimi i powrotu pod ich opiekę, o ile będzie to możliwe oraz urealnienie ich zasobów i ograniczeń stanowiących wewnętrzną podstawę każdego z nich do sprawowania opieki zastępczej.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.