Niezawodowe rodziny zastępcze

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Rodzinę zastępczą niezawodową  tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący  wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

Proces kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla kandydatów, którzy mieszkają na terenie m. st. Warszawy prowadzi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Kandydaci, którzy chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci niespokrewnionych i niespowinowaconych zgłaszają się do WCPR, natomiast kandydaci spokrewnieni lub spowinowaceni z dziećmi (np. wuj, ciotka, stryj) zgłaszają się do Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom, który na zlecenie m.st. Warszawy prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie kwalifikacji składają odpowiednio w WCPR/ Ośrodku PORT:

 • wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu), 
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk dostępny na miejscu).

W ramach kolejnych etapów procesu kwalifikacji kandydaci dostarczają do WCPR:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów,
 • przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania kandydata,
 • przeprowadzenie przez psychologa badań psychologicznych dotyczących oceny posiadania przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • ocenę przez Komisję Kwalifikacyjną spełniania przez kandydata warunków wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • udział kandydata w szkoleniu,
 • decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą wydania kandydatowi Świadectwa Ukończenia Szkolenia oraz rekomendacji do wydania Zaświadczenia Kwalifikacyjnego,
 • wydanie na wniosek kandydata Zaświadczenia Kwalifikacyjnego.

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu. WCPR prowadzi szkolenie według autorskiego Programu „Rodzina – Bezpieczna Baza – Dom”, Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom według Programu PRIDE. Programy zostały zatwierdzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie trwa około 3 miesiące. Obejmuje sesje grupowe, które odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają po 4 godziny dydaktyczne, spotkania indywidualne kandydatów z osobami szkolącymi oraz 10-cio godzinne praktyki w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują zawodową pieczę zastępczą.

Tematyka szkolenia obejmuje treści pozwalające na zapoznanie kandydatów z ideą i uwarunkowaniami opieki zastępczej oraz specyficznymi trudnościami i potrzebami dzieci objętych taką pomocą, kształtowanie umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i komunikacyjnych, wyposażenie kandydatów w wiedzę dotyczącą roli rodziców w życiu dziecka, prawa dziecka do kontaktów z bliskimi i powrotu pod ich opiekę, o ile będzie to możliwe oraz urealnienie ich zasobów i ograniczeń stanowiących wewnętrzną podstawę każdego z nich do sprawowania opieki zastępczej.