Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Kandydaci na rodzinę zastępczą

Proces kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

 

Rodzinę zastępczą niezawodową  tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których Sąd umieścił dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący  wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi proces kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, którzy mieszkają na terenie m. st. Warszawy.

Osoby, które chcą wziąć udział w procesie kwalifikowania składają:

 • wniosek o objęcie procesem kwalifikowania (druk dostępny na miejscu), 
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk dostępny na miejscu),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis skrócony aktu urodzenia.

Proces kwalifikowania obejmuje:

 • złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów,
 • przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania kandydata,
 • przeprowadzenie przez psychologa badań psychologicznych dotyczących oceny posiadania przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • ocenę Komisji Kwalifikującej dotyczącej spełniania przez kandydata warunków wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • udział kandydata w szkoleniu,
 • decyzję Komisji Kwalifikującej dotyczącą wydania kandydatowi Świadectwa Ukończenia Szkolenia oraz rekomendację do wydania Zaświadczenia Kwalifikacyjnego,
 • wydanie na wniosek kandydata Zaświadczenia Kwalifikacyjnego.

W ramach procesu kwalifikowania kandydaci uczestniczą w szkoleniu. Osoby, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dla dzieci niespokrewnionych i niespowinowaconych biorą udział w szkoleniu prowadzonym przez WCPR, natomiast kandydaci spokrewnieni lub spowinowaceni z dziećmi (np. wuj, ciotka, stryj) w szkoleniu prowadzonym przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom.

WCPR prowadzi szkolenie według autorskiego Programu „Rodzina – Bezpieczna Baza – Dom”, Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom według Programu PRIDE. Programy zostały zatwierdzone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie trwa około 3 miesiące. Obejmuje sesje grupowe, które odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają po 4 godziny dydaktyczne, spotkania indywidualne kandydatów z osobami szkolącymi oraz 10-cio godzinne praktyki w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują zawodową pieczę zastępczą.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in. treści pozwalające na zapoznanie kandydatów z ideą i uwarunkowaniami opieki zastępczej oraz potrzebami i trudnościami dzieci objętych taką pomocą, kształtowaniem umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i komunikacyjnych, wyposażeniem kandydatów w wiedzę dotyczącą roli rodziców w życiu dziecka, prawem dziecka do kontaktów z bliskimi i powrotu pod ich opiekę, o ile będzie to możliwe. Udział w szkoleniu umożliwia kandydatom przyjrzenie się własnym zasobom, ograniczeniom i kompetencjom do sprawowania opieki zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zapraszamy do kontaktu z Działem Wsparcia Specjalistycznego i  Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej w WCPR.

Kontakt:

Dział Wsparcia Specjalistycznego i Szkoleń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

telefon: 22 697 02 74, 22 697 02 71, 22 697 02 61

e-mail: rodzinazastepcza@wcpr.pl

wwwwcpr.pl/kontakt/pracownicy-dzialu-wsparcia-specjalistycznego-i-szkolen-rodzinnej-pieczy-zastepczej