Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Proces kwalifikacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

W ramach procesu kwalifikacji kandydaci uczestniczą w szkoleniu dla kandydatów do pełnienienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie jest prowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Rodzina – Bezpieczna Baza – Dom.

Podstawowym wymogiem do ubiegania się o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub innej formy pieczy zastępczej w Warszawie lub na terenie innego powiatu.

Osoby, które chcą przystąpić do procesu kwalifikacji składają w WCPR:

 • wniosek o objęcie procesem kwalifikacji (druk dostępny na miejscu),
 • zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Dokumentami niezbędnymi do zakwalifikowania do odbycia szkolenia, potwierdzającymi spełnianie wymagań zawartych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 42 ustawy (druk dostępny na miejscu),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa lub w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim odpis zupełny aktu urodzenia. W przypadku osób rozwiedzionych kopia wyroku rozwodowego (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach z miejsca pracy (zatrudnienie
  na podstawie umowy o pracę), PIT lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (prowadzący działalność gospodarczą), zaświadczenie z urzędu gminy (rolnicy),
 • historia życia kandydata zawierająca m.in. wydarzenia, relacje, osoby, wartości istotne dla kandydata, jego motywację do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • pisemna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/pracownika socjalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracującego z kandydatami,
 • pisemna opinia przedstawiona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, z którym kandydat/kandydaci dotychczas współpracowali (w przypadku osób spoza Warszawy o opinię występuje WCPR).

Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 • złożenie wymaganych dokumentów,
 • wizytę przedstawiciela WCPR w miejscu zamieszkania kandydatów,
 • akceptację warunków mieszkaniowych,
 • badanie psychologiczne dotyczące predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikację do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • udział w szkoleniu,
 • kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie obejmuje 4 Sesje grupowe, odbywające się co tydzień i trwających po 4 godziny dydaktyczne oraz 6-cio godzinne praktyki w odpowiedniej formie pieczy zastępczej, do pełnienia której kandydat się przygotowuje.

Tematyka szkolenia obejmuje treści dotyczące codziennego życia rodzin zastępczych zawodowych
i rodzinnych domów dziecka, rozpoznawania różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu dziecka
i pracę z nim oraz tematykę związaną z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu opiekunów.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, a na ich wniosek jest im wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.