RODO

RODO - to obowiązujące od 25 maja 2018r. unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, określające w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie gromadzi i przetwarza dane osobowe po wskazaniu celu ich przetwarzania, przede wszystkim na podstawie przepisów prawa, umowy a w szczególnych wypadkach na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych a także prawo do ich sprostowania oraz do wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe są usuwane w terminach prawem określonych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę w przypadku popełnienia domniemanego naruszenia przepisów RODO, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie jest Dyrektor WCPR. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Brudny-Morawska (iod@wcpr.pl), z którą można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Administratorem danych osobowych w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie jest Przewodnicząca Zespołu. Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Zespołu jest Pani Agnieszka Gałach (iod.mzoon@wcpr.pl).