Opis modelu wsparcia OzNI

Model został opracowany partycypacyjnie z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną i ich bliskimi oraz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz tej grupy. Celem
modelu jest koordynacja usług dostępnych na obszarze miasta stołecznego Warszawy i
utworzenie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, który
dzięki wykorzystaniu ich zasobów umożliwi im samodzielne życie na miarę ich możliwości i
realizację w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.

 

Odbiorcy modelu

Odbiorcami modelu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli takie, u których zdiagnozowano upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim (kody F70–F79 Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10), a także osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (F84) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Model skierowany jest do osób dorosłych. Jednak planowanie wsparcia i działania informacyjne, kierowane do osób z NI i ich rodzin, zaczynają się przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, dzięki czemu, gdy staną się dorosłe, będą miały możliwość osiągnięcia samodzielności, odpowiedniej do ich zasobów. Zbiorowość osób z niepełnosprawnością intelektualną podzielona została na dwie grupy: 

 1. osoby dysponujące potencjalnymi możliwościami do samodzielnego funkcjonowania i brania udziału w tworzeniu własnego zabezpieczenia finansowego (przy określonym wsparciu); w zbiorowości tej znajdą się także osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności;
 2. osoby nieposiadające potencjalnych możliwości – nawet przy pełnym wsparciu – do samodzielnego funkcjonowania.

Adresatami modelu są także bliscy osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju: ich opiekunowie, rodzice, członkowie rodzin i otoczenia.

Użytkownicy modelu

Model zakłada kooperację instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.Użytkownikami modelu są wszystkie podmioty, które działają na rzecz odbiorców, w szczególności: 

 • biura miasta stołecznego Warszawy (Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Edukacji, Polityki Lokalowej, Polityki Zdrowotnej, Centrum Komunikacji Społecznej),
 • Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy,
 • szkoły specjalne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty zajmujące się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • organizacje pozarządowe.

Schemat modelu

Na model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualnąskładają się: 

 1. Procedury, czyli ścieżki postępowania użytkowników modelu, które będą uruchamiane w następujących sytuacjach życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju:
 • wejścia w dorosłość,
 • utrzymania kompetencji społeczno-zawodowych,
 • pracy z rodziną,
 • mieszkalnictwa,
 • zatrudnienia,
 • zabezpieczenia materialnego
 1. Standardy, czyli zasady postępowania, w zakresie:
 • partnerskiej współpracy międzysektorowej na poziomie miejskim,
 • mieszkalnictwa wspomaganego,
 • wzmacniania społeczności lokalnych,
 • wspierania środowiska rodzinnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • współpracy pomiędzy pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawności intelektualną i środowiskiem pracowniczym,
 • ewaluacji.
 1. Rekomendacje zmian legislacyjnych w zakresie orzecznictwa, rehabilitacji, mieszkalnictwa oraz prawno-finansowego zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Model wdrażany będzie w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy (w zakresie wsparcia osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz jej opiekunów, a także pracy ze społecznościami lokalnymi) oraz na poziomie ogólnomiejskim (w zakresie koordynacji systemu wsparcia, wymiany informacji, monitoringu i ewaluacji). Do testowania modelu wybrane zostały cztery dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola

Pełny opis modelu dostępny jest TUTAJ 

 

Informacji na tamat wdrażanego modelu udzielają:

 

Michał Mazur - Koordynator merytoryczny, kierownik PIKONI

Tel. 887 874 192, e-mail. michal.mazur@wcpr.pl 

Partner projektu Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

tel. 509 492 870

Lider projektu Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

tel. 22 44 31 467

 

Pliki do pobrania: