2 października 2019

Konkurs mieszkanie chronione dla cudzoziemców

Warszawa, dnia 2 października 2019 r.  

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionych dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt czasowy w związku
z łączeniem z osoba posiadającą ochronę międzynarodową

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest wyposażone w majątek trwały w formie lokalu mieszkalnego przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9 m. 117 , który przeznaczony został na mieszkanie chronione dla cudzoziemców. W ramach realizowanych zadań w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) przewidziano udzielenie pomocy w formie pobytu w  mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizującym indywidualne programy integracji na terenie m. st. Warszawy.

W związku z powyższym od dnia 7 do 18 października 2019 r.  trwa nabór wniosków o przyznanie od 1 listopada 2019 r. pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Niemcewicza 7/9 m. 117 w Warszawie.

Cudzoziemcy, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą pełne koszty jego utrzymania.
Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, wc i korytarza (łącznie 85,41 m2 powierzchni użytkowej w tym 56,90 m2 mieszkalnej)
. Mogą w nim zamieszkiwać  osoby samodzielnie gospodarujące (wskazane aby były z tego samego kręgu kulturowego), które wyrażą deklarację wspólnego zamieszkania w  mieszkaniu lub rodzina/rodziny – o łącznej liczbie osób nie mniej niż 4 a nie więcej niż 8 osób.
Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym okres ten powinien pokrywać się będzie w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Pobyt może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

1. długotrwała lub ciężka choroba oraz inna niezależna od Mieszkańca sytuacja życiowa uniemożliwiająca zapewnienie sobie przez cudzoziemców warunków mieszkaniowych okres -jednak nie dłużej niż na 3 miesiące,

2. umieszczenie na liście osób oczekujących do pomocy mieszkaniowej z zasobów lokalowych m. st. Warszawy – jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt.1 i pkt.2- pobyt w mieszkaniu chronionym nie musi się pokrywać w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu integracji.
Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym można pobrać od pracownika socjalnego WCPR ul. Lipińska 2 pok. 120, którzy udzielą również szczegółowych informacji nt. zasad dotyczących funkcjonowania mieszkania chronionego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) decyzja o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione (tu WCPR) a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.