Cudzoziemcy / Foreigners / Иностранцы

UWAGA
Informujemy, że od 17.05.2023 r. 
Dział Integracji Społecznej Cudzoziemców 
ma siedzibę przy ul. TARGOWEJ 81 w Warszawie
Numery telefonów pracowników socjalnych pozostają bez zmian.

 

 

Jeśli posiadasz:

– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

lub
– zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach*

W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie możesz uzyskać:
- pomoc w ramach indywidualnego programu integracji (IPI) – wniosek w sprawie należy złożyć maksymalnie w terminie 60 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania ochrony międzynarodowej,
- wsparcie w integracji ze środowiskiem.

* Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

AKTUALNOŚCI Z DZIAŁANIA MIĘDZYKULTUROWEGO OŚRODKA ROZWOJU SPOŁECZNEGO


Если у вас есть:

- статус беженца

- дополнительная защита

или

- разрешение на временное проживание, выданное в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 159 абзац 1 балл 1 лит. c или d Закона от 12 декабря 2013 г. об иностранцах *

В Варшавском центре помощи семьи вы можете получить:

- помощь по программе индивидуальной интеграции (IPI) - заявление должно быть подано в течение максимум 60 дней с момента получения решения о предоставлении международной защиты,

- поддержка в интеграции с окружающей средой.

* Разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи выдается иностранцу при совместном выполнении следующих условий:

пребывает на территории Республики Польша или находится на этой территории для воссоединения со своей семьей и является членом семьи иностранца, проживающего на территории Республики Польша - в связи с предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты.


Foreigners who were granted:

- refugee status or,

- subsidiary protection or,

- temporary residency granted for the purposes of family reunification [Art. 159. 1.1) c or d Act of 12 December 2013 on Foreigners]

can apply to Warsaw Family Support Centre to receive:
- support within individual integration programme (IPI) - application must be registered before 60 days since the delivery of the decision granting international protection,
- support in the integration with local society process.