Cudzoziemcy / Foreigners / Иностранцев

-  preferowany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy (dostępne w zakładce "Kontakt");

- kontakt osobisty zalecany jest  jedynie w uzasadnionych przypadkach (złożenie wniosku/dokumentacji przez osoby zainteresowane) po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na konkretny dzień.

Jeśli posiadasz:
– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

lub
– zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach*

W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie możesz uzyskać:
- pomoc w ramach indywidualnego programu integracji (IPI) – wniosek w sprawie należy złożyć maksymalnie w terminie 60 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania ochrony międzynarodowej,
- wsparcie w integracji ze środowiskiem.

* Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.