Pracownicy Działu ds. Rozliczeń i Odpłatności

Magdalena Bireta
Kierownik Działu 
Pokój nr 202
tel. 22 599 71 30
magdalena.bireta@wcpr.pl
Bezpośredni nadzór nad pracą Działu.


Sylwia Gręźlik
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 34
sylwia.grezlik@wcpr.pl
realizacje wypłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze (wydatki m.st. Warszawy).


Piotr Osiecki
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 32
piotr.osiecki@wcpr.pl
wydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków; wypłata świadczeń; ; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: placówki opiekuńczo – wychowawcze (wystawianie not księgowych).


Małgorzata Kutra
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 31
malgorzata.kutra@wcpr.pl
wydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych; wypłata świadczeń; obsługa finansowa porozumień pomiędzy powiatami: rodziny zastępcze (wystawianie not księgowych).


Katarzyna Kucharska
Pokój nr 204
tel. 22 599 71 33
katarzyna.kucharska@wcpr.pl
wydawanie informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń przez usamodzielnionych wychowanków; wypłata świadczeń; obsługa finansowa odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.


Urszula Rakowska
Pokój nr 213
tel. 22 599 71 53
urszula.rakowska@wcpr.pl
ustalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza m.st. Warszawą.


Krzysztof Tararuj
Pokój nr 213
tel. 22 599 71 62
krzysztof.tararuj@wcpr.pl
ustalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy.


Maciej Zieliński
Pokój nr 213
tel. 22 599 71 89
maciej.zielinski@wcpr.pl
ustalanie odpłatności od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy.


Beata Zbieć
Pokój nr 203
tel. 22 599 71 51
beata.zbiec@wcpr.pl
wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.


Marcin Kawczyński
Pokój nr 203
tel. 22 599 71 55
marcin.kawczynski@wcpr.pl
wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.


Karolina Wojciechowska
Pokój nr 203
tel. 22 599 71 67
karolina.wojciechowska@wcpr.pl
wszczynanie postępowania egzekucyjnego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.