Osoby w kryzysie

Jeśli:
- znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
- masz problemy, coś Cię martwi, czujesz się bezsilny i osamotniony,
- czujesz, że wyczerpałeś swoje możliwości do poradzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami,
- masz poczucie, że utraciłeś kontrolę nad swoim życiem,

możliwe, że doświadczasz kryzysu.

Czym jest kryzys?

Jest to stan nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć.
Kryzys może się wiązać z gwałtowną, nieprzewidywalną zmianą w środowisku społecznym, ekonomicznym i politycznym, powodującą napięcie i niezrozumienie. Może być odczuwany dla całych społeczności, ale również jest bardzo subiektywny.
Dotknięta nim osoba nie jest w stanie pokonać przeszkody, a dotychczas stosowane rozwiązania zawodzą, pojawią się zniechęcenie, utrata wiary we własne siły i możliwości.
Gdy samodzielne przezwyciężenie pojawiającego się kryzysu jest niemożliwe, stosowana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna – interwencja kryzysowa.

Czym jest interwencja kryzysowa? 

Jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę doświadczającą kryzysu zdolności jego samodzielnego rozwiązania.

Po bezpłatną pomoc w ramach interwencji kryzysowej możesz się zwrócić do:
Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

Z oferty Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
a w szczególności:
- osoby i członkowie rodzin dotkniętych przemocą,
- osoby przezywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
- osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
- ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków komunikacyjnych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, itp.,
- ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,
- bliscy osób doświadczających powyższych zdarzeń.

Pomoc jest bezpłatna i udzielana jest bez względu na posiadany dochód.