Warunki przyznawania pomocy

Informacje dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną


Komu przysługuje pomoc?

Warunkiem przyznania pomocy jest pobyt w jednej z form pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu.

Aby móc skorzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie należy złożyć wniosek w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, posiadać opiekuna usamodzielnienia oraz zatwierdzony indywidualnego programu usamodzielnienia

Przyznanie pomocy osobie usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zależy od długości pobytu w pieczy zastępczej. Osoba usamodzielniana może ubiegać się o przyznanie ww. pomocy, jeśli przebywała w pieczy zastępczej przez co najmniej:

 • 3 lata – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną (przez rodzinę spokrewnioną należy rozumieć wstępnych lub rodzeństwo);
 • rok – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do powyższych okresów wlicza się również:

 • okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
  w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu
  o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 • okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (na zasadach określonych
  w art. 37 ust. 2 ustawy, tj. osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego).

Pomoc, o której mowa udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy pomoc nie jest wypłacana?

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 1. kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 3. została umieszczona w zakładzie karnym. 

Pomoc na kontynuowanie nauki może zostać zawieszona w przypadku, gdy:

 1. w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 2. osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuści samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą zostanie rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny nie podejmie proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana zostanie  skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kto udziela pomocy?

Pomocy na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem jej w pieczy zastępczej po raz pierwszy, dlatego wniosek o przyznanej tych form pomocy należy złożyć
w powiecie pochodzenia.

Jak uzyskać pomoc, gdzie złożyć wniosek?

Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze zgłaszają się do pracownika Działu ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w celu omówienia zasad współpracy oraz objęcia pomocą.

Osoby usamodzielniane odpowiednie wnioski  składają u pracownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.