Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore

Dział Domów Pomocy Społecznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

kieruje swoją pomoc do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Takim osobom przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę  kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy, domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;

 • osób przewlekle somatycznie chorych;

 • osób przewlekle psychicznie chorych;

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

 • osób niepełnosprawnych fizycznie;

 • osób uzależnionych od alkoholu;

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 domów pomocy społecznej o pięciu profilach, tj.:

 • domy dla osób w podeszłym wieku 

 • domy dla osób przewlwkle somatycznie chorych 

 • domy dla niepełnosprawnie intelektualnie dla dorosłych i dla dzieci

 • domy dla osób przewlekle psychicznie chorych