Osoby niepełnosprawne

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności - Ważna informacja! (według stanu prawnego na dzień 16.05.2022 r.)

Od 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego.

Zmiana ta nie wpływa jednak na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych. Nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2095 ze zm.).

Tym samym orzeczenia i karty parkingowe nadal zachowują swoją ważność.

Okres 60 dni liczony będzie dopiero od dnia, kiedy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

UWAGA! W niedługim czasie może nastąpić zmiana przepisów prawa w tym zakresie. Stosowne informacje będą umieszczane na bieżąco.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważność orzeczenia następuje z mocy prawa.

W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.

Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Miejskiego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany na pierwszej stronie w pozycji nr 23 oraz na trzeciej stronie w pozycji nr 48 - wzór podpisu. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty 21 zł.

Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie prowadzi bezpośrednią obsługę wnioskodawców w ograniczonym zakresie. Wnioski oraz inne wymagane dokumenty składać można w godzinach pracy Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu A (od ul. gen. Andersa) lub w Kancelarii (stanowisko 1 lub 3) przy zachowaniu szczególnego reżimu saniternego oraz środków ochrony indywidualnej. Obsługa ostatniej osoby zainteresowanej złożeniem dokumentów poprzez Kancelarię rozpocząć się musi najpóźniej o godzinie 15:45.

Ważne: Razem z kserokopią dokumentacji medycznej należy złożyć jej oryginały. Oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem.

Dokumenty skaładane poprzez skrzynkę podawczą nie są weryfikowane na bieżąco przez pracowników merytorycznych i podlegają minimu 24 godzinnej kwarantannie. W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119, 22 50 97 129, 22 50 97 161, 22 50 97 162) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

 

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakresie pracy Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych:

 

- wnioski oraz inne wymagane dokumenty składać można w godzinach pracy SCON (w dni robocze w godzinach 08:00-16:00) do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu A (od ul. gen. Andersa) lub w Kancelarii (stanowisko 5) przy zachowaniu szczególnego reżimu saniternego oraz środków ochrony indywidualnej. Obsługa ostatniej osoby zainteresowanej złożeniem dokumentów poprzez Kancelarię rozpocząć się musi najpóźniej o godzinie 15:45.

- w pokoju nr 35 (wejście B od Al. Solidarności) przez pracowników merytorycznych SCON będą przyjmowani wyłącznie wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie i uzgodnili telefonicznie termin i godzinę wizyty w SCON w celu podpisania umowy;

- preferowany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy: PIKON -  661 439 072, pikon@wcpr.pl
lub informacja -  22 50 97 104; ewentualnie sekretariat SCON -  22 50 97 147, scon@wcpr.pl
 
- na stronie internetowej WCPR (wcpr.pl), w zakładce: Osoby Niepełnosprawne - Wsparcie Osób Niepełnosprawnych wymienione są  szczegółowe zadania i kontakty do pracowników merytorycznych prowadzących określone zadanie.

 

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

  • Chcesz dowiedzieć się o zasadach orzekania o stopniu niepełnosprawności skontaktuj się z Działem Orzecznictwa o Niepełnosprawności
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Działem Wspierania Osób Niepełnosprawnych