8 stycznia 2021

Program wyrównywania różnic między regionami w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podjął uchwałę o uruchomieniu w 2021 r. kolejnej edycji Programu wyrównywania różnic między regionami III. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach powyższego Programu (obszar B, D oraz F) prosimy o przesłanie informacji o zamiarze aplikowania o środki finansowe do dnia 22 stycznia 2021 r. na adres scon@wcpr.pl.
W przesłanej informacji prosimy o wskazanie obszaru (B, D lub F), na który dany podmiot zamierza złożyć wniosek.