20 grudnia 2023

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podjął uchwałę o uruchomieniu w 2024 r. kolejnej edycji Programu wyrównywania różnic między regionami III. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/ a także pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią programu i warunkami uczestnictwa: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/. Podmioty zainteresowane uczestnictwem prosimy o zweryfikowanie na podstawie dokumentów opublikowanych przez PFRON, czy spełniają warunki ubiegania się o wsparcie w ramach Programu.

Kompletne wnioski (tj. kompletnie wypełnione, zawierające podpisy osób upoważnionych, z załączonym kompletem wymaganych dokumentów) należy doręczyć w wersji papierowej do Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa). Nabór wniosków będziemy realizować od 27 grudnia 2023 r. Wnioski należy doręczyć w nieprzekraczalnym terminie  do 29 stycznia 2023 r.

Dochowanie wskazanego terminu jest konieczne dla wypełnienia ciążących na WCPR obowiązków związanych z wystąpieniem o przyznanie funduszy przez PFRON. Wnioski doręczone po wskazanej dacie pozostaną bez rozpatrzenia.

Pytania dotyczące realizacji Programu przez WCPR proszę kierować do pracowników PIKON drogą poczty elektronicznej na adres: pikon@wcpr.pl lub telefonicznie w dni robocze w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 661 439 072. Informacji udzielać będą Pani Żaneta Affek oraz Pani Dorota Milewska.