24 stycznia 2020

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Do udziału w ogłoszonym konkursie grantowym uprawnione będą jednostki samorządu terytorialnego (JST): gminy, związki i porozumienia gmin oraz powiaty, związki i porozumienia powiatów, w których nie jest oferowana usługa typu door-to-door.

W chwili obecnej prowadzone są działania związane z badaniem rynku usług indywidualnego transportu door-to-door, służące m.in. opracowaniu zestawienia istniejących modeli świadczenia ww. usług transportowych oraz minimalnych wymogów związanych ze standaryzacją usług door-to-door i realizacją dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych. Na zlecenie PFRON badania te prowadzi firma Bluehill sp. z o.o. Badania ankietowe oraz wywiady indywidualne zostaną zakończone w I kwartale 2020r., a ich wyniki będą wykorzystane do przygotowania dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych realizacją przedmiotowych usług na swoim terenie.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/o-projekcie/