1 października 2020

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że m.st. Warszawa przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii
w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach Projektu m.st. Warszawa otrzyma środki finansowe z przeznaczeniem na ww. cele.

Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 2 013 128,94 zł, co stanowi 84,28% środków oraz ze współfinansowania krajowego w kwocie 375 491,06 zł, co stanowi 15,72% środków.

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Środki z Projektu zostaną przeznaczone głównie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży, przybywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, będzie to m.in.

- 77 komputerów stacjonarnych,

- 527 laptopów,

- 41 zestawów rzutników z ekranami,

- 102 zestawy głośników komputerowych,

- 105 kamer internetowych,

- 200 słuchawek z mikrofonem,

- 5 tablic multimedialnych,

- 1 linijka brajlowska,

- 18 oprogramowań komputerowych dla dzieci z niepełnosprawnością,

- 4 kina domowe,

- 1 studio nagrań.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia 6 miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci oraz środków ochrony osobistej.