19 stycznia 2021

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców

Warszawa, dnia 18 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionych dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na mocy uchwały XV/279/2011 Rady miasta st. Warszawy z dnia 12 maja 2011 zostało wyposażone w majątek trwały w formie lokalu mieszkalnego przy ul. Grażyny 19/16 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla cudzoziemców. W ramach realizowanych zadań w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) przewidziano udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizującym indywidualne programy integracji na terenie m. st. Warszawy.

W związku z powyższym od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie od 1 lutego 2021 r. pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Grażyny 19/16 w Warszawie.

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym okres ten powinien pokrywać się z okresem realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Pobyt może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
1. Długotrwała lub ciężka choroba oraz inna niezależna od mieszkańca sytuacja życiowa uniemożliwiająca zapewnienie przez cudzoziemców warunków mieszkaniowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,

2. Umieszczenie na liście osób oczekujących do pomocy mieszkaniowej z zasobów lokalowych m. st. Warszawy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 pobyt w mieszkaniu chronionym nie musi się pokrywać w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu integracji.

Cudzoziemcy, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą pełne koszty jego utrzymania.

Mieszkanie przy ul. Grażyny 19/16 składa się z 2 pokoi (20 m2 i 8 m2) kuchni, łazienki i korytarza (łącznie 49 m2). Mogą w nim zamieszkiwać osoby samodzielnie gospodarujące (wskazane aby były z tego samego kręgu kulturowego), które wyrażą deklarację wspólnego zamieszkania w mieszkaniu lub rodzina/rodziny – o łącznej liczbie osób nie mniej niż 2 a nie więcej niż 4 osób.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym można pobrać ze strony internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (Wniosek) lub uzyskać od pracownika socjalnego Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR (Kontakt).

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub e-mailową. Kontakt osobisty jest możliwy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem na konkretny termin spotkania.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) decyzja o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione (w tym przypadku WCPR) a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu wspierania osoby/rodziny.