Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019 - dodatkowy nabór

UWAGA!
W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 został ogłoszony dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.
Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.
Wnioski można składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

30 września 2019 r. m.st. Warszawa rozpoczęła realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Od 30 września 2019 r. możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.
Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.

Program jest współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

PLIKI DO POBRANIA:
Zasady realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019 (format .pdf)
Zał. nr 1 - Wniosek o usługi opieki wytchnieniowej (format .docx)
Zał. nr 2 - Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym (format .pdf)
Zał. nr 3 - Regulamin dla odbiorców usług (format .pdf)