Klauzula Informacyjna MZOoN

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Miejskiego Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Warszawie, ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa.
2.    Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Warszawie jest Agnieszka Gałach i ma Pani/Pan prawo kontaktu z IOD za pomocą adresu e-mail: iod.mzoon@wcpr.pl oraz pod numerem telefonu (22) 50 97 130.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, analizy i realizacji wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
-    w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnoprawności oraz orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - Ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
-    w przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - Ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
-    w przypadku ubiegania się o wydanie karty parkingowej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
-    art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
-    art. 9 ust. 2 lit. b, c, j RODO (przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych).

5.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
a także  podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
6.    Dane osobowe, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa w szczególności dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych umożliwiających identyfikację, jest wymogiem wynikającym
z przepisów prawa, jeśli Administrator tych danych nie będzie posiadał, sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich prostowania.
10.    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.