Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Miejski Zespół do Spraw Orzkeania o Niepełnosprawności

Ważna informacja!

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

Przedłużone orzeczenia tzw. „covidowe” oraz te, które wygasają w okresie od 5 sierpnia 2023 roku do 30 września 2024 roku, będą przedłużone.

Orzeczenia te zachowają ważność do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Karty parkingowe zachowują ważność również do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768)

________________________________________________________

Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 5

Od 6 maja 2024 roku przyjęcia interesantów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie (ul. Gen. Andersa 5) prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00.

W godzinach 17:00 - 19:00 dyżur pełni jeden pracownik, a numerki do stanowiska wydawane są do godziny 18:00. W ramach dyżuru możliwe jest wyłącznie złożenie wniosków.

Odbiór orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:45 (stanowisko nr 9).

Ważne!
Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu (oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem). W celu usprawnienia bezpośredniej obsługi prosimy o podchodzenie do stanowisk z wypełnionymi już wnioskami.

Obsługa każdej sprawy wymaga czasu, często nawet kilkudziesięciu minut. W związku z tym uprzejmie proszę o uwzględnienie czasu oczekiwania na podejście do stanowiska w celu załatwienia sprawy w godzinach pracy.

________________________________________________________

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar m.st. Warszawy. Zespół mieści się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie.

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁ orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
⦁ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
⦁ orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawane wyłącznie osobom, które posiadają już orzeczenie organu rentowego - ZUS, KIZ;
⦁ legitymacje osoby niepełnosprawnej;
⦁ karty parkingowe.
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Osoby, które chcą otrzymać orzeczenie muszą złożyć:
⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu (w przypadku złożenia kserokopii dokumentacji medycznej należy także dołączyć jej oryginały, które zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem).

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.
Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.

 

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu.

 

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 278 84 19, 22 278 84 29) lub e-mailowo (orzecznictwo@wcpr.pl).

PLIKI DO POBRANIA

Osoby do 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie MS WORD

Osoby powyżej 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie MS WORD

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie MS WORD