Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar m.st. Warszawy. Zespół mieści się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie. Osoby zainteresowane przyjmowane są w poniedziałki od 8:00 do 18:00 (numerki wydawane są do godz. 17:00), zaś od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00 (numerki wydawane są do godz. 15:00)
 

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁    orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
⦁    orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
⦁    orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁    legitymacje osoby niepełnosprawnej,
⦁    karty parkingowe
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Osoby chcące otrzymać orzeczenie zobowiązane są złożyć:
⦁  wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
⦁   poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.
Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.

 

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu.

PLIKI DO POBRANIA

Osoby do 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie MS WORD

Osoby powyżej 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie MS WORD

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie MS WORD