Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej  pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Miejskiego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu.

Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie nie prowadzi aktualnie bezpośredniej obsługi wnioskodawców. Przy wejściu A (od ul. Gen. Andersa) znajduje się skrzynka podawcza przeznaczona do składania przez wnioskodawców dokumentów. Do skrzynki dokumenty można wrzucać po ich wcześniejszym zabezpieczeniu (zszyte lub w kopercie) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-15:45.

Dokumenty w chwili składania nie są weryfikowane przez pracownika. W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119 lub 22 50 97 129) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

WAŻNE!

Orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego ważność:

1) upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem jednak, iż w tym terminie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia;

2) upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar m.st. Warszawy. Zespół mieści się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie.
 

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁    orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
⦁    orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
⦁    orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁    legitymacje osoby niepełnosprawnej,
⦁    karty parkingowe
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Osoby chcące otrzymać orzeczenie zobowiązane są złożyć:
⦁  wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
⦁   poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.
Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.

 

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu.

 

ORZECZNICTWO W OKRESIE STANU EPIDEMII - WAŻNE INFORMACJE

Orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego ważność:
1) upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem jednak, iż w tym terminie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia;
2) upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wniosek o wydanie karty parkingowej, której ważność nie została z mocy prawa wydłużona, może być wysłany pocztą (wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie zespołu). Wniosek musi być jednak opatrzony własnoręcznym podpisem (na 1 stronie w poz. 23 oraz na 3 stronie w poz. 48 - wzór podpisu) oraz zawierać 1 fotografię przedstawiającą aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty 21 zł).

Karta parkingowa oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej za pisemną zgodą wnioskodawcy, może być wysłana pocztą - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczeń odbywa się aktualnie w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby orzekanej, pod warunkiem jednak, iż dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

 

PLIKI DO POBRANIA

Osoby do 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie MS WORD

Osoby powyżej 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie MS WORD

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie MS WORD