Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Miejski Zespół do Spraw Orzkeania o Niepełnosprawności

Ważna informacja!

Od 6 sierpnia 2023 roku będą obowiązywały nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie nowych przepisów) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 5 sierpnia 2023 roku włącznie orzeczenia zachowują ważność na dotychczasowych zasadach, określonych w art. 15 h ustawy tzw. covidowej.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Karty zachowują ważność na taki sam czas jak orzeczenie, na podstawie którego karta parkingowa została wydana.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 23 i 24 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852)

 

Funkcjonowanie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5

Od 2 stycznia 2023 r. bezpośrednia obsługa wnioskodawców realizowana jest w kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5.

Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych czynna jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:45. Numerki do stanowisk wydawane są do godziny 16:00.

Odbiór orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji możliwy jest w godzianch 9:00-16:45.

Ważne! Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu (oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem). W celu usprawnienia bezpośredniej obsługi prosimy o podchodzenie do stanowisk z wypełnionymi już wnioskami.

 

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie swoim zasięgiem działania obejmuje obszar m.st. Warszawy. Zespół mieści się przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie.

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁ orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
⦁ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
⦁ orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawane wyłącznie osobom, które posiadają już orzeczenie organu rentowego - ZUS, KIZ;
⦁ legitymacje osoby niepełnosprawnej;
⦁ karty parkingowe.
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

Osoby, które chcą otrzymać orzeczenie muszą złożyć:
⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu (w przypadku złożenia kserokopii dokumentacji medycznej należy także dołączyć jej oryginały, które zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem).

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.
Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Miejskiego Zespołu.

 

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu.

 

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119, 22 50 97 129, 22 50 97 161 lub 22 50 97 162) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Osoby do 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w formacie MS WORD

Osoby powyżej 16 r.ż.:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w formacie MS WORD

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie PDF
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w formacie MS WORD

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie PDF
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w formacie MS WORD