Osoby niepełnosprawne

Dział Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych
 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej  pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Miejskiego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu.

Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie nie prowadzi aktualnie bezpośredniej obsługi wnioskodawców. Od 27 kwietnia 2020r. przy wejściu B (od Al. Solidarności) znajduje się pudełko przeznaczone do składania przez wnioskodawców dokumentów. Do pudełka dokumenty można wrzucać po wcześniejszym zabezpieczeniu ich (zszyte, w kopercie) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-15:45.

Dokumenty w chwili składania nie są weryfikowane przez pracownika. W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (22 50 97 119 lub 22 50 97 129) lub e-mailowo (scon@wcpr.pl).

WAŻNE!

Orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego ważność:

1) upłynęła między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia, pod warunkiem jednak, iż w tym terminie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia;

2) upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowuje swoją ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

- w pokoju nr 35 (wejście B od Al. Solidarności) będą przyjmowani wyłącznie wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie i uzgodnili telefonicznie z pracownikiem merytorycznym termin i godzinę wizyty w SCON w celu podpisania umowy;

- przy wejściu jw. ustawione jest pudełko, do którego osoby zainteresowane mogą składać dokumenty, pisma, bez otrzymania potwierdzenia ich złożenia;

- preferowany jest kontakt telefoniczny, e-mailowy: PIKON -  661 439 072, pikon@wcpr.pl
lub informacja -  22 50 97 104; ewentualnie sekretariat SCON -  22 50 97 147, scon@wcpr.pl
 
- na stronie internetowej WCPR (wcpr.pl), w zakładce: Osoby Niepełnosprawne - Wsparcie Osób Niepełnosprawnych wymienione są  szczegółowe zadania i kontakty do pracowników merytorycznych prowadzących określone zadanie.

 

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

  • Chcesz dowiedzieć się o zasadach orzekania o stopniu niepełnosprawności skontaktuj się z Działem Orzecznictwa o Niepełnosprawności
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Działem Wspierania Osób Niepełnosprawnych