Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferta Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej: 

- kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysowe psychicznym,
- interwencje poza siedzibą WOIK w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, w przypadku braku możliwości dojazdu do WOIK,
- telefoniczna interwencja kryzysowa,
- pomoc prawną i konsultacje psychiatryczne, po konsultacji z psychologiem,
- poradnictwo socjalne,
- działania profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
- grupy wsparcia,
- dla osób doświadczających przemocy także terapię długoterminową,
- schronienie dla osób doświadczających kryzysu, w tym dla rodzin z małoletnimi dziećmi, które utraciły możliwość zamieszkiwania w środowisku.


Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

WOIK STRONA INTERNETOWA

Dyrektor: Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz

Dane teleadresowe:

1. Dział Interwencji Kryzysowej – pobyt w Hostel i pomoc ambulatoryjna
Adres:  ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-842 Warszawa,
e-mail: sekretariat@woik.waw.plinterwencjakryzysowa@woik.waw.pl
tel.: 22 855 44 32Godziny otwarcia: całodobowo

Pobyt w Hostelu

Placówka świadczy usługi w formie czasowego schronienia w ramach czynnego całodobowo Hostelu dla osób, wymagających niezwłocznie pomocy w związku z sytuacją kryzysową, w której się znalazły. Pobyt w Hostelu może być świadczony do 3 miesięcy, natomiast w szczególnie uzasadnionych sytuacjach do 6 miesięcy. Placówka nie zapewnia wyżywienia ani pomocy finansowej.
Decyzję o przyjęciu do hostelu, podejmuje Dyrektor WOIK oraz zespół specjalistów zatrudnionych 
w ośrodku, po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji osoby zainteresowanej. Procedura kierowania do Hostelu wprowadzona jest Zarządzeniem Nr 21/2016 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Limit miejsc 60.

Pomoc ambulatoryjna

Udzielana jest pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, prawne oraz psychiatryczne dla osób dorosłych, u których wystąpił stan kryzysu psychologicznego. Świadczona pomoc psychologiczna ma charakter krótkoterminowy. Pomoc prawna i psychiatryczna poprzedzona jest konsultacją z psychologiem. Osoby zainteresowane pomocą mogą umówić się na spotkanie drogą telefoniczną bądź zgłosić osobiście bez wcześniejszego zapisu.

2. Punkt Interwencyjny – pomoc ambulatoryjna
Adres:  Plac Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa
email: punkt.interwencyjny@woik.waw.pl
tel./fax: 22 837 55 59, kom 535 430 902

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00


3. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Madalińskiego 45/47, 02-544 Warszawa
e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
tel./fax: 22 845 12 12, kom. 667 833 400

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
rejestracja: czynna w godzinach 8.00-16.00

W ofercie Poradni znajduje się szeroko pojęta pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna i psychiatryczna dla osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc.
W Poradni prowadzone są indywidualne działania wspierające (krótkoterminowe), terapia indywidualna krótko i długoterminowa, jak również oddziaływania grupowe, tj.:
- grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- grupy terapeutyczne,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- konsultacje i terapie dla par/rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.

W razie pytań dotyczących wsparcia w ramach interwencji kryzysowej skontaktuj się z pracownikiem Działu ds. Instytucjonalnego Wsparcia Dziecka i Rodziny:

Małgorzata Luks-Stankiewicz
Pokój nr 3
tel. 22 697 02 38

malgorzata.luks-stankiewicz@wcpr.pl