Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Loga Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st.

Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,

 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st.

Warszawy

 

Wartość projektu: 6 806 746,39 zł

Wkład m.st. Warszawy: 2 624 607,75 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 182 138,64 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m. st.

Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Dzielnica Mokotów, Dzielnica Praga

Południe, Dzielnica Targówek, Zespół Żłobków m.st. Warszawy,

 

Pracom termomodernizacyjnym został poddany budynek przy ul. Lipińskiej 2, który jest siedzibą tutejszego WCPR. Jednostka zajmuje się programami branżowymi z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także pomocy cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową.

WCPR od lat podejmuje starania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej wysłużonego budynku, oddanego do użytku w 1956 r.

W 2014 roku powstała dokumentacja projektowa na wymianę instalacji c.o., węzła cieplnego i c.w.u. W 2015 roku powstała dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany okien wraz z wyprofilowaniem strefy wejścia do budynku i zgodnie z projektem jeszcze w tym samym roku dokonano wymiany na okna PCV. Audytor w wariancie optymalnym zalecił, aby poza wymianą okien, modernizacją węzła cieplnego, wymianą C.O., wymianą instalacji ciepła dla c.w.u. wykonano następujące prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru, piętra i poddasza oraz ocieplenie dachu i stropodachu wełną mineralną. Ponadto audytor zarekomendował montaż ogniw fotowoltaicznych (OZE) jako uzupełnienie do produkcji c.w.u.

Ogniwa o mocy 2 kW pokryją w 13% zapotrzebowanie na produkcję c.w.u. Zastosowane rozwiązanie jest racjonalne pod względem ekologicznym i ekonomicznym, ponieważ budynek działa przez cały rok – również w okresie miesięcy letnich, kiedy można w sposób najbardziej wydajny wykorzystać energię słoneczną.

Budynek jest obecnie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej i nadal tak pozostanie,
a doposażenie WCPR w OZE stanowi uzupełnienie źródeł energii dla budynku a nie ich wymianę, co oznacza, że wydatek jest kwalifikowany. Warto nadmienić, że projekt wymiany instalacji c.o. zakłada m.in. instalację zaworów podpionowych i termostatów.

Z kolei planowany do modernizacji węzeł cieplny zostanie wyposażony w automatykę pogodową. W wyniku przeprowadzonej inwestycji efektywność energetyczna budynku dla energii końcowej wzrośnie o ok. 52,8% (kryteria dostępu nr 3), a redukcja CO2 zmniejszy się o ok. 66,9 t/rok. Zostanie osiągnięty wskaźnik EP h+w na poziomie ok. 114 kWh/(m2 x rok), zaś efektywność kosztowa będzie oscylować w granicach: 3,26 zł/kWh/rok.