Konkurs mieszkaniowy 2023

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że zgodnie z § 8 pkt 11 uchwały nr XXIII/669/2019 Rady m. st. Warszawy z 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14836 z późn. zm.) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest uprawnione do występowania z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy dla osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, dla których przeznacza się nie więcej niż 20 lokali rocznie.

Konkretne lokale mieszkalne przekazane do dyspozycji tej grupy osób nie są określone z góry, gdyż będą one wskazywane w zależności od struktury rodziny Wnioskodawcy zakwalifikowanej do najmu lokalu oraz z  uwzględnieniem jego specyficznych i uzasadnionych potrzeb (np.: wiek, niepełnosprawność).

W związku z tym osoby zainteresowane wynajmem lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy zapraszamy do składania wniosków w tej sprawie.

O zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu mieszkania mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i które spełniają następujące warunki:

 • ukończyły do września 2023 (włącznie) realizację indywidualnego programu integracji na terenie m. st. Warszawy w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
 • nie ukończyły lub nie realizowały indywidualnego programu integracji, ale są:

- współmałżonkiem Wnioskodawcy,

- osobą pełnoletnią prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą,

- dzieckiem/dziećmi, które przyjechały do Polski po ukończeniu realizacji IPI przez rodzica,

 • zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (warunek dotyczy także małoletnich dzieci ujętych we wniosku),
 • ich potrzeby i bieżąca sytuacja zostaną rozpoznane podczas wizyty w miejscu zamieszkania pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • nie mają tytułu prawnego w formie własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego, nie są stroną umowy najmu i nie posiadają prawa zamieszkiwania w lokalu komunalnym/socjalnym,
 • nie znajdują się na liście osób oczekujących do podpisania umowy najmu mieszkania z zasobów m. st. Warszawy,
 • otrzymały z urzędu dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy.

Tryb składania wniosków:

 • Wnioski należy składać w siedzibie Międzykulturowego Ośrodku Rozwoju Społecznego przy ul. Targowej 81 w Warszawie w okresie od 30.10.2023 r. do 13.11.2023 r. do godz. 16.00 (w przypadku przesłania wniosku drogą korespondencyjną – liczy się data stempla pocztowego),
 • wnioski należy składać na formularzu dostępnym w Międzykulturowym Ośrodku Rozwoju Społecznego przy ul. Targowej 81, na stronie internetowej www.wcpr.pl (zakładka Cudzoziemcy ->Druki do pobrania),

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odbycie wizyty pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

Dokumenty wymagane:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony w języku polskim wniosek o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobów m.st. Warszawy (Wniosek do pobrania TUTAJ)
 • oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej Wnioskodawcy, współmałżonka oraz pełnoletnich osób uwzględnionych we wniosku (Oświadczenie do pobrania TUTAJ)
 • kserokopia odmowy zakwalifikowania na listę osób oczekujących na wynajem lokalu z zasobów m. st. Warszawy, kierowana przez urząd dzielnicy m. st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania do Wnioskodawcy lub innej z osób uwzględnionych we wniosku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie do pobrania TUTAJ)

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu na życzenie pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oryginału decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i kart pobytu Wnioskodawcy, współmałżonka i osób pełnoletnich uwzględnionych we wniosku lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość w przypadku małoletnich dzieci.

Do wniosku można dołączyć inne oświadczenia dotyczące aktualnej sytuacji Wnioskodawcy i jego rodziny (np. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności), przy czym na prośbę pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie należy przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego tę sytuację.

Sytuacja Wnioskodawców i ich rodzin będzie oceniana przez komisję kwalifikacyjną w oparciu o komplet dokumentów oraz kwestionariusz wizyty pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Kryteria oceny:

Formalne:

 • spełnienie wszystkich warunków ubiegania się o najem mieszkania,
 • terminowość złożenia wniosku,
 • kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

Merytoryczne:

Komisja kwalifikacyjna bierze pod uwagę ogólną sytuację poszczególnych Wnioskodawców w oparciu o następujące kryteria:

 • sytuacja rodzinna,
 • sytuacja mieszkaniowa,
 • sytuacja zdrowotna,
 • sytuacja materialna,
 • działania podejmowane na rzecz integracji.

Ocena merytoryczna dokonywana jest punktowo w skali od 0 do 5 punktów dla każdego z kryteriów, zgodnie z zasadą: im trudniejsza sytuacja rodzinna, mieszkaniowa, zdrowotna i materialna oraz im większa skuteczność i zaangażowanie w działania integracyjne, tym większa liczba punktów. Z sumy punktów uzyskanych od poszczególnych członków Komisji wylicza się średnią arytmetyczną (liczba wszystkich uzyskanych punktów podzielona przez liczbę członków Komisji w niej uczestniczących).

Do liczby punktów dolicza się punkty zgodnie z systemem kwalifikacji punktowej, przy czym w przypadku spełnienia kilku kryteriów punkty wskazane w załączniku sumują się. Osoby zakwalifikowane tworzą listę podstawową osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkania. Z wniosków, które znalazły się na kolejnych miejscach pod względem otrzymanych punktów tworzy się listę rezerwową. W przypadku otrzymania równej liczby punktów decyduje dłuższy czas pobytu w Polsce.

O przyczynie ewentualnego nierozpatrzenia wniosku ze względów formalnych oraz o sposobie ich rozpatrzenia przez Komisję kwalifikacyjną, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Komisji.

Pliki do pobrania: