Wsparcie mieszkaniowe

Lokale socjalne i komunalne:

Cudzoziemcy, zamieszkali na terenie m. st. Warszawy, legitymujący się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą są uprawnieni do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta na ogólnych zasadach, określonych w Uchwale nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
Stosownie do ww. uchwały umowa najmu lokalu może być zawarta z osobą, która zamieszkuje w mieszaniu, gdzie występuje zagęszczenie powyżej 6m2 powierzchni mieszkalnej na osobę oraz znajduje się w niedostatku. Przez niedostatek należy rozumieć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – nie przekraczający 844,45 zł na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1.097,79 zł – w gospodarstwie jednoosobowym, a także w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci, obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Konkurs mieszkaniowy:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest uprawnione do występowania z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, dla osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą. Maksymalna liczba wniosków z jakimi może wystąpić WCPR to 5 wniosków rocznie.

W związku z tym osoby, zainteresowane wynajmem lokalu, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy są zapraszane przez Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie do składania wniosków w tej sprawie. Tryb oraz termin ich składania wskazywany jest w upublicznianym na początku IV kwartału każdego roku ogłoszeniu upublicznianym na stronie internetowej Centrum oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

O zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu mieszkania mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, które spełniają następujące warunki:

 • ukończyły realizację indywidualnego program integracji na terenie m. st. Warszawy
 • stale zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (warunek dotyczy także małoletnich dzieci ujętych we wniosku),
 • nie posiadają tytułu prawnego w formie własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego, nie są stroną umowy najmu i nie posiadają prawa zamieszkiwania w lokalu komunalnym / socjalnym,
 • nie znajdują się na liście osób oczekujących do podpisania umowy najmu mieszkania z zasobów m. st. Warszawy,
 • otrzymały z urzędu dzielnicy m. st. Warszawy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących o najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w zakresie kwalifikowania osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą do zawarcia umowy o najem lokalu z zasobów mieszkaniowych m. st. Warszawy określa Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10 września 2013 r.

Mieszkania chronione:

W ramach realizowanych zadań w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o pomocy społecznej przewidziano udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizującym indywidualne programy integracji na terenie m. st. Warszawy. Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu może zostać decyzją administracyjną przedłużony o dalsze 3 miesiące. Cudzoziemcy, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą pełne koszty jego utrzymania.

Pobyt w mieszkaniach chronionych może być przyznany cudzoziemcom, którzy:

 1. otrzymali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 2. przebywają na ternie m. st. Warszawy i zamierzają osiedlić się na jego terenie,
 3. mają trudności w integracji,
 4. wyrazili wolę realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej lub są w trakcie realizacji tego program we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie mieszkaniowej, co w drodze wywiadu środowiskowego i bieżącego monitorowania sytuacji cudzoziemca potwierdza pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
 6. wykazują zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym są rozpatrywane komisyjne przez pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR i akceptowane przez dyrektora Centrum.

Zasady funkcjonowania mieszkania chronionego prowadzonego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie określa Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24.02.2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania mieszkań chronionych dla cudzoziemców, prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie