Wsparcie mieszkaniowe / Поддержка жилищная / Housing support

Подробности можно получить у своего социального работника.

Ask your social worker for details.

Lokale socjalne i komunalne:

Cudzoziemcy, zamieszkali na terenie m. st. Warszawy, legitymujący się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą są uprawnieni do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta na ogólnych zasadach, określonych w Uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m. st. Warszawy
z 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14836 z późn. zm.).

Konkurs mieszkaniowy:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest uprawnione do występowania z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, dla osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą. Maksymalna liczba wniosków z jakimi może wystąpić WCPR to 10 wniosków rocznie.

W związku z tym osoby, zainteresowane wynajmem lokalu, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy są zapraszane przez Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie do składania wniosków w tej sprawie. Tryb oraz termin ich składania wskazywany jest w upublicznianym na początku IV kwartału każdego roku ogłoszeniu upublicznianym na stronie internetowej Centrum oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

O zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu mieszkania mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, które spełniają następujące warunki:

 • ukończyły realizację indywidualnego program integracji na terenie m. st. Warszawy
 • stale zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (warunek dotyczy także małoletnich dzieci ujętych we wniosku),
 • nie posiadają tytułu prawnego w formie własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego, nie są stroną umowy najmu i nie posiadają prawa zamieszkiwania w lokalu komunalnym / socjalnym,
 • nie znajdują się na liście osób oczekujących do podpisania umowy najmu mieszkania z zasobów m. st. Warszawy,
 • otrzymały z urzędu dzielnicy m. st. Warszawy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących o najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy.

Mieszkania chronione:

W ramach realizowanych zadań w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o pomocy społecznej przewidziano udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizującym indywidualne programy integracji na terenie m. st. Warszawy. Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu może zostać decyzją administracyjną przedłużony o dalsze 3 miesiące. Cudzoziemcy, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą pełne koszty jego utrzymania.

Pobyt w mieszkaniach chronionych może być przyznany cudzoziemcom, którzy:

 1. otrzymali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 2. przebywają na ternie m. st. Warszawy i zamierzają osiedlić się na jego terenie,
 3. mają trudności w integracji,
 4. wyrazili wolę realizacji indywidualnego programu integracji w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej lub są w trakcie realizacji tego program we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie mieszkaniowej, co w drodze wywiadu środowiskowego i bieżącego monitorowania sytuacji cudzoziemca potwierdza pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
 6. wykazują zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym są rozpatrywane komisyjne przez pracowników Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR i akceptowane przez dyrektora Centrum.

Zasady funkcjonowania mieszkania chronionego prowadzonego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie określa Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24.02.2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania mieszkań chronionych dla cudzoziemców, prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych

Pliki do pobrania: