Pomoc integracyjna (IPI)

W celu otrzymania pomocy:

 • zgłoś się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z decyzją Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Rady ds. Uchodźców lub Wojewody
 • pomożemy Ci złożyć wniosek o objęcie pomocą integracyjną
 • jeśli otrzymałeś już kartę pobytu i Genewski Dokument Podróży weź je ze sobą
 • na złożenie wniosku masz jedynie 60 dni od dnia otrzymania decyzji

WAŻNE! Wniosek o objęcie pomocą integracyjną należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania!

Pomoc udzielana jest do 12 miesięcy licząc od miesiąca złożenia wniosku i kompletu niezbędnych dokumentów. W ramach pomocy możesz uzyskać:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • specjalistyczne poradnictwo

Чтобы получить помощь необходимо:

 • явиться в Варшавский Центр Помощи Семьи (WCPR) с решением Шефа Управления по Делам Иностранцев (UdSC), Совета по делам беженцев (RdU) или воеводы (MUW)
 • мы поможем вам подать заявление на помощь в рамках индивилуального программа интеграции (на это у вас есть всего 60 дней)
 • если вы уже получили вид на жительство (karta pobytu) и Женевский проездной документ (GDP), возьмите их с собой, если нет то принесете позже когда вам его выдадут

ВАЖНО! Заявление о помощи в интеграции следует подавать в Обласной Центр Поддержки Семьи (PCPR) по месту жительства!

Помощь предоставляется до 12 месяцев считая от месяца подачи заявления и комплекта необходимых документов. В рамках программа вы можете получить:

 • денежное пособие на содержание и покрытие расходов связанных с изучением польского языка и затратами на жиненные расходы первой необходимости
 • оплата страхового взноса
 • специализированное консультирование

To receive integration support you should:

 • submit your decision confirming you were granted the refugee status or subsidiary  protection which was issued by the Head of Office for Foreigners, Refugee Council or Head of the Province Office,
 • we can help you filling the application form,
 • if you receive your ID and/or Geneva Travel Document bring them with you,
 • you have only 60 days to apply for integration support.

IMPORTANT! You should apply at the place (poviat/city) where you live!

The maximum period of assistance is 12 months since all necessary documents were submitted. Integration programme's support can includes:

 • Financial support for living and payment of Polish language courses;
 • Health insurance;
 • Social assistance and specialized assistance.