Szkoła Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego

Szkoła Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego to nowatorski projekt skierowany do zawodowej pieczy zastępczej działającej na rzecz m. st. Warszawy, tj. zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Ideą Szkoły jest profesjonalizacja zawodu opiekuna zastępczego oraz rozbudowanie ścieżki awansu zawodowego określonej w Zarządzeniu Nr 46/2018 Dyrektora WCPR z dnia 24.08.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad rozwoju zawodowego osób pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka na rzecz m. st. Warszawy.

W ramach Szkoły Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego odbywają się cykliczne szkolenia tematyczne, grupa wsparcia, superwizja oraz jest możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia specjalistycznego. Ponadto raz w miesiącu spotyka się grupa robocza Szkoły, w skład której wchodzą prowadzący rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i pedagog/trener współprowadzący szkoleniadla opiekunów. Poprzez aktywny udział rodzin oraz pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej działania Szkoły odpowiadają bezpośrednio na potrzeby opiekunów zastępczych. Część szkoleń realizowana jest z projektu „Dobra opieka – lepszy start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:
Szkoła Profesjonalnego Opiekuna Zastępczego
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
e-mail: monika.kubiak@wcpr.pl