Pomoc finansowa przysługująca rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

Pomoc finansowa przysługująca rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

Świadczenia i dodatki realizowane w systemie pieczy zastępczej są dość zróżnicowane.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze względu na charakter dokonuje się podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
  • odpis zupełny aktu urodzenia
  • potwierdzenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej
  • wniosek o przyznanie świadczenia
  • inne w razie potrzeby.

UWAGA: W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pracowników prosimy o załatwianie spraw drogą listowną, telefoniczną, e-mailową oraz przez ePUAP. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów oraz e-mailami dostępnymi przy nazwisku pracownika.

W szczególnych przypadkach pracownicy Działu Świadczeń przyjmują klienta w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Świadczenia i dodatki, o które może ubiegać się rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka (obligatoryjnie)

Świadczenia i dodatki, o które może ubiegać się rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka (obligatoryjne)

POMOC FINANSOWA

KWOTA

CZĘSTOTLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA

UWAGI

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

WNIOSEK- NOWA RODZINA ZASTĘPCZA

 

WNIOSEK- PEŁNOLETNI WYCHOWANEK W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ

a) 746 zł –

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej


b) 1131 zł –

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka

miesięcznie, na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na następujących zasadach:

a) osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia

dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka

WNIOSEK

227 zł

miesięcznie, na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. nie dłużej niż do wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na następujących zasadach:

a) osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia

3) dodatek wychowawczy

WNIOSEK 500+

500 zł

miesięcznie, na dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia

 

 

Fakultatywna pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka:

 

Fakultatywna pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka

POMOC FINANSOWA

KWOTA

CZĘSTOTLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA

UWAGI

dofinansowanie do wypoczynku dziecka

WNIOSEK PO DOKONANIU WPŁATY ZA WYPOCZYNEK

WNIOSEK PRZED DOKONANIEM WPŁATY ZA WYPOCZYNEK

w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie;

w danym roku kwoty:

nie więcej niż 600 zł w ciągu roku - w przypadku dziecka do 7 roku życia,

nie więcej niż 1000 zł w ciągu roku - w przypadku dziecka powyżej 7 roku życia

nie dotyczy

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat wysokość ustalana w porozumieniu z tym powiatem.

świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

WNIOSEK

do 1500 zł

jednorazowo

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat wysokość ustalana w porozumieniu z tym powiatem.

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

WNIOSEK

w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie

jednorazowo lub okresowo

W przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat wysokość ustalana w porozumieniu z tym powiatem.

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (szczegóły u pracownika Działu Świadczeń)

proporcjonalnie, do wysokości wydatków

okresowo

dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka

UWAGA:

  • świadczenia i dofinansowania przyznawane są zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i racjonalności wydatków,
  • przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń i dofinansowań każdorazowo ocenia się możliwości budżetowe WCPR,
  • z przyznanego świadczenia lub dofinansowania rodzina zastępcza/ prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązani są rozliczyć się na podstawie dokumentów zawierających dane sprzedającego i nabywcy, takich jak: faktury, rachunki, imienne paragony, polisy, umowy z oświadczeniem o przyjęciu zapłaty, w terminie określonym w decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, pod rygorem obowiązku zwrotu przyznanego świadczenia.
  • świadczenia i dofinansowania każdorazowo podlegają indywidualnej ocenie zasadności przyznania dokonywanej przez pracowników WCPR.

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 825.), Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r. poz. 282)

 

Wnioski do pobrania: