Pomoc finansowa przysługująca rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

Pomoc finansowa przysługująca rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze względu na charakter świadczeń, istnieje podział na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Wymagane dokumenty

  • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
  • odpis zupełny aktu urodzenia
  • potwierdzenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej
  • wniosek o przyznanie świadczenia
  • inne w razie potrzeby

Kontakt z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 8:00 do 16:00:

- pod numerami telefonów oraz e-mailami dostępnymi w zakładce "Kontakt" - od poniedziałku do piątku

- w naszej siedzibie przy Alejach Zjednoczenia 34 - od poniedziałku do piątku (bez środy) - po wcześniejszym umówieniu się 

Uwaga

Zachęcamy Państwa - w miarę możliwości - o załatwianie spraw przez ePUAP. 

 

Obligatoryjna (obowiązkowa) pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka i pełnoletniego wychowanka:

 

POMOC FINANSOWA

KWOTA

UWAGI

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

link do wniosku

 

 

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka

link do wniosku

a) 899 zł miesięcznie

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej


b) 1361 zł miesięcznie

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

a) uczy się i
b) nie osiągnęło 25. roku życia

lub

a) uczy się i

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

link do wniosku

274 zł miesięcznie

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:

a) uczy się i
b) nie osiągnęło 25. roku życia

lub

a) uczy się i

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Fakultatywna (nieobowiązkowa) pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka:

POMOC FINANSOWA

KWOTA

UWAGI

dofinansowanie do wypoczynku dziecka

link do wniosku

 

a) do 800 zł w ciągu roku, w przypadku dziecka do 7. roku życia,

b) do 1200 zł w ciągu roku, w przypadku dziecka powyżej 7. roku życia

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem

świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

link do wniosku

do 1500 zł jednorazowo

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

link do wniosku

a) w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie

b) jednorazowo lub okresowo

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (szczegóły u pracownika Działu Świadczeń)

a) proporcjonalnie, do wysokości wydatków

b) okresowo

dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka

 

Dodatkowe informacje

  • przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia fakultatywnego (nieobowiązkowego) oceniamy możliwości budżetowe WCPR oraz zasadność przyzania świadczeń
  • z przyznanego świadczenia fakultatywnego będziecie Państwo proszeni o rozliczenie się - poprzez przekazanie dokumentów z danymi Państwa i sprzedającego - w terminie określonym w decyzji

 

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177), Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2023 r. poz. 292, z późn. zm.)

 

 

 

Pliki do pobrania: