PIKON - baza wiedzy

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568):

Art.15h
1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust.1, karty parkingowe, o których mowa w art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art.8 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust.1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.
5. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.
 

Przydatne linki:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
http://niepelnosprawni.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
https://www.pfron.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl

Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
http://www.wcpr.pl

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000100/O/D20230100.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000857/O/D20210857.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020170162/O/D20020162.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040630587/O/D20040587.pdf

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000932/T/D20180932L.pdf

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001824/T/D20171824L.pdf

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000473/U/D20190473Lj.pdf

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002000/U/D20222000Lj.pdf

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001040/U/D20191040Lj.pdf

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001507/U/D20191507Lj.pdf

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000111/O/D20200111.pdf