Wykaz domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 domów pomocy społecznej prowadzonych przez lub na zlecenie Miasta st. Warszawy, w tym:

  • Domy dla osób w podeszłym wieku,

  • Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych,

  • Domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla dorosłych i dla dzieci),

  • jeden Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych.