Zasady kierowania do domów pomocy społecznej

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • zgody osoby zainteresowanej i Jej pisemnego wniosku,

 • postanowienia sądu - bez zgody osoby kierowanej,

 • wniosku opiekuna prawnego posiadającego postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, a zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy
  z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

Osoby posiadające uprawnienia Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z art. 64b ustawy o pomocy społecznej są zwolnione z ponoszenia ustalonej opłaty w wysokości 70% świadczenia.

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi;

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. W przypadku mieszkańców Warszawy są to ośrodki pomocy społecznej znajdujące się na terenie dzielnicy, w której zamieszkuje osoba Wnioskująca o DPS lub jej opiekun prawny Wobec osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w terminie do 14 dni roboczych (a w sprawach niecierpiących zwłoki do 2 dni roboczych) od chwili otrzymania wniosku przeprowadzi z Wnioskodawcą lub opiekunem prawnym wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i rodzinnej. Zostaną także przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi (współmałżonkiem, dziećmi, wnukami i prawnukami, rodzicami i dziadkami) w celu ustalenia wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji akta sprawy wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywane są do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. Jeżeli osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej przebywa czasowo w Warszawie, ale właściwym do rozpatrzenia sprawy jest ośrodek ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania, akta sprawy wraz z wnioskiem przesyłane są zgodnie z właściwością miejscową.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893),

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2020 r. poz. 685, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).