Dochodzenie należności od osób zobowiązanych

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wszczyna postępowanie egzekucyjne z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo złożyć wniosek o umorzenie należności. Wniosek jest składany w WCPR.

W przypadku braku zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej informacje dotyczące zadłużenia zostaną przekazane do BIUR INFORMACJI GOSPODARCZYCH na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2019 r. poz. 681 ze zm.). Informacje przekazywane są do:

  1. Rejestru Dłużników Erif Biura Informacji Gospodarczej S. A. Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa
  2. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
  3. Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
  4. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
  5. Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Poleska 44, 25-325 Kielce

Podstawa prawna: art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).