Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Kiedy dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej powstaje obowiązek rodzica ponoszenia opłaty za jego pobyt w wysokości:

 • przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

 • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka
  w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zasady ustalania opłaty:

 1.  Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;
 2.  Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona;
 3.  Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców;
 4.  Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.
 5.  Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.
 6.  Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisówo postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7.  W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.