Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Rodzice mają obowiązek ponoszenia co miesiąc opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

  • W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej czy rodzinnym domu dziecka- jest to kwota w wysokości przyznanych świadczeń otrzymywanych przez rodzinę zastępczą.

  • W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku pre-adopcyjnym,- jest to kwota w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.

Opłat tych nie zmniejszają wpłacane alimenty ani inne samodzielne wpłaty na utrzymanie dziecka.

Zasady ustalania opłaty:

  1.  Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;
  2.  Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona;
  3.  Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców;
  4.  Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu;
  5.  Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie;
  6.  Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisówo postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  7.  W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy rodzice zgłaszani są do biura informacji gospodarczej.