Odstąpienie i umorzenie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mogą ubiegać się o udzielenie ulg.

Rodzaje ulg:

 1. odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeśli opłata nie jest ustalona,

 2. umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami, jeśli opłata została już ustalona,

 3. odroczenie terminu płatności,

 4. rozłożenie na raty.

W tym celu można ZŁOŻYĆ WNIOSEK w WCPR.

Pracownicy, u których można złożyć wnioski, pracują w siedzibie WCPR przy ul. Lipińskiej 2, II piętro, pokój 213 (Pani Urszula Rakowska tel. 22 599 71 53; Pan Maciej Zieliński 22 599 71 89).

Druki można pobrać u wyżej wskazanych osób lub na niniejszej stronie internetowej (zakładka „druki do pobrania”).

Zachęcamy do kontaktu z ww. pracownikami WCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej.

Udzielenie ulg reguluje na terenie m.st. Warszawy Uchwała Nr XXI/552/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19 listopada 2019 r. poz. 13142)

Zapoznaj się z treścią Uchwały Nr XXI/552/2019

Zgodnie z ww. uchwałą można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w przypadku ustalonej już opłaty można umorzyć należność w całości lub w części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spłacie. Te same warunki należy spełnić ubiegając się o odstąpienie od ustalenia opłaty jaki i umorzenie w całości należności, czyli:

 1. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż 400% kryterium dochodowego tj. 2.804 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 2.112 zł na osobę w rodzinie;

 2. po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków osoby samotnie gospodarującej lub rodziny pozostała kwota dochodu jest niższa niż 300 % kryterium dochodowego – odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, przy czym za stałe miesięczne wydatki uważa się w szczególności: opłatę za czynsz, gaz, energię elektryczną, opłatę za pobyt w jednostkach pomocy społecznej, opłatę za pobyt w podmiotach leczniczych, opłatę za szkołę, bursę lub internat, opłatę za żłobek lub przedszkole, opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na leki lub leczenie;

 3. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 400% kryterium dochodowego, należność może zostać umorzona w części, rozłożona na raty;

 4. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 400%, ale nie przekracza 600 % kryterium dochodowego, a w stosunku do rodzica lub w rodzinie rodzica występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 •    długotrwała lub ciężka choroba,
 •    niepełnosprawność,
 •    orzeczona niezdolność do pracy,
 •    bezrobocie,
 •    bezdomność,
 •    w rodzinie wychowuje się więcej niż dwoje dzieci lub rodzic samotnie wychowuje dziecko,
 •   grodzic nie ukończył 25 roku życia i uczy się w szkole, uczelni wyższej lub w innych specjalistycznych formach kształcenia, pozostając na utrzymaniu innych osób;
 •   rodzic przebywa w placówce pomocy społecznej, albo w jednostce, w której udziela mu się świadczeń zdrowotnych;
 1.  rodzic nie ukończył 18 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;
 2.  rodzic przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym i nie posiada dochodu;
 3.  w postępowaniu w przedmiocie opłaty ustanowiono przedstawiciela dla osoby nieobecnej i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ustalona należność okazałaby się nieściągalna,
 4.   w przypadku interwencyjnego, trwającego nie dłużej niż 7 dni, pobytu dziecka w pieczy zastępczej na innej podstawie niż postanowienie sądu.

W przypadku przekroczenia 400% kryterium i niespełnienia warunków podanych w powyższym pkt 4 należność może zostać umorzona jedynie w części wg zasad określonych w ww. uchwale (tabele).

Sposób wypełnienia dokumentów

Do wniosków i oświadczeń należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, dochodową, zdrowotną wnioskodawcy i pozostałych osób wspólnie gospodarujących.

Zachęcamy do osobistego/telefonicznego  kontaktu z pracownikami prowadzącymi Państwa sprawę (Pani Urszula Rakowska 22 599 71 53; Pan Maciej Zieliński 22 599 71 89).

Jeśli rodzic nie złoży wniosku o umorzenie należności wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i komornik podejmuje czynności w celu ściągnięcia długu.

Druki do pobrania

Odstąpienie od ustalania opłaty

Umorzenie opłaty

Podstawa prawna: art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821.)