Pomoc na kontynuowanie nauki

Informacje dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną


Pomoc przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie (do 31.12.2023 r., natomiast od 01.01.2024 r. w wysokości 595 zł miesięcznie).
Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, która kontynuuje naukę:

  • w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni,
  • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawców w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu lub przygotowania zawodowego i przyznawana jest
na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki określa Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz obowiązująca do 31.12.2023 r. Uchwała NR LVII/1813/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie dla osób usamodzielnianych w m.st. Warszawie.

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki powinien przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy informację potwierdzającą kontynuowanie nauki.

Podstawą wypłaty świadczenia dla usamodzielnianego wychowanka pieczy zastępczej jest dostarczenie na początku każdego semestru oryginału zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w terminie:

  • do 5 września (studenci do 5 października) za I semestr;
  • do 5 lutego (studenci do 5 marca) za II semestr;
  • do 30 czerwca świadectwo szkolne.
Niedostarczenie aktualnego zaświadczenia w ww. terminie może spowodować wstrzymanie wypłaty środków finansowych oraz wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wygaszenia decyzji, na podstawie której Prezydent m.st. Warszawy  przyznał pomoc
na kontynuowanie nauki.