Pomoc na kontynuowanie nauki

Informacje dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Pomoc ta przyznawana jest w wysokości 526 zł. Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub
u pracodawców w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu lub przygotowania zawodowego i przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy informację potwierdzającą kontynuowanie nauki.

 

Informacje dla osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

Pomoc ta przyznawana jest w wysokości 528,90. Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, jeżeli kontynuuje naukę w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie:

  1. której dochód nie przekracza 1402 zł.
  2. w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 1056 zł.

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przedłożyć na początku każdego semestru zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki.