Pomoc na usamodzielnienie

Informacje dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną


Komu przysługuje pomoc?

Pomoc jest przyznawana osobie usamodzielnianej:

 • której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Jeżeli dochód przekracza tę kwotę, można przyznać pomoc, gdy uzasadnia to  sytuacja mieszkaniowa, dochodowa, majątkowa lub osobista. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej (na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych) uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu uzyskaną
  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, podzieloną przez liczbę tych osób;
 • która nie ukończyła 26. roku życia;

Jeśli osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu nauki.
W uzasadnionych przypadkach może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Ile wynosi pomoc na usamodzielnienie?

 1. osoba usamodzielniana opuszczająca rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 5000 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez
  co najmniej 3 lata;
 2. osoba usamodzielniana opuszczająca rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 • nie mniej niż 10000 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 5000 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 2500 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez rok.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie określa obowiązująca do 31.12.2023 r. Uchwała Nr LVIII/1813/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 9 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie dla osób usamodzielnianych w m.st. Warszawie.

Na co może zostać wykorzystana pomoc na usamodzielnienie?

 • doposażenie lokalu,
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • opłacenie czesnego,
 • zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby pod warunkiem wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej / Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej.