Najczęściej zadawane pytania

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie

Komu przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie
i zagospodarowanie
?

Pomoc przysługuje pełnoletniemu wychowankowi opuszczającemu rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową, zawodową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, MOW, MOS, zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.

Skąd pobrać wnioski?

Wnioski na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dostępne są w siedzibie WCPR ul. Lipińska 2 i Al. Zjednoczenia 34 oraz na stronie internetowej WCPR w zakładce „USAMODZIELNIANI WYCHOWANKOWIE” – pliki do pobrania: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/usamodzielnieni-wychowankowie

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie można złożyć bezpośrednio  w siedzibie WCPR przy ul. Lipińskiej 2, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub wysłać za pośrednictwem poczty.

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Co jest wymagane do przyznania pomocy na kontynuowanie nauki?

W celu uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki konieczne jest złożenie wniosku wraz z załączonym oryginałem aktualnego zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki. Uwaga! Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty jego wydania.

Jak długo będę musiał/a czekać na rozpatrzenie wniosku?

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki następuje w drodze decyzji w ciągu
30 dni od dnia jego złożenia. Po zweryfikowaniu przez WCPR prawa do świadczenia przyznawane jest ono od miesiąca złożenia wniosku.

Jak często zobowiązany/a jestem dostarczać do WCPR zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w czasie pobierania pomocy?

Zaświadczenie należy dostarczać każdorazowo po rozpoczęciu nowego semestru. W przypadku uczniów/słuchaczy szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wrzesień/luty. W przypadku studentów – październik/marzec.

Jak złożyć zaświadczenie?

Honorowane są zaświadczenia w postaci oryginału złożonego bezpośrednio w WCPR, przesłanego pocztą, za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub przesłanego w formie skanu na adres mailowy pracowników Działu Świadczeń (kamila.czerwinska@wcpr.pl lub mariola.zaremba@wcpr.pl) bezpośrednio ze szkoły/uczelni, w której wychowanek kontynuuje naukę.

UWAGA! Zaświadczenia wysyłane w postaci skanu przez wychowanka nie będą honorowane.

Kiedy wypłata pomocy na kontynuowanie nauki zostanie wstrzymana?

Wypłata zostanie wstrzymana w przypadku niedostarczenia do WCPR w wyznaczonym terminie zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki. W przypadku uczniów/słuchaczy szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wrzesień/luty
do 5 dnia miesiąca, w przypadku studentów – październik/marzec do 5 dnia miesiąca.

W przypadku wstrzymania świadczenia podczas obowiązywania decyzji przyznającej świadczenie na kontynuowanie nauki nie ma konieczności ponownego składania wniosku o przyznanie pomocy. Wystarczy jedynie przekazanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

Kiedy wypłata pomocy na kontynuowanie nauki zostaje wznowiona?

Wypłata zostaje wznowiona po dostarczeniu do WCPR oryginału zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki lub przesłaniu skanu drogą mailową przez szkołę/uczelnię, w której wychowanek kontynuuje naukę.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

Do kiedy mogę skorzystać z pomocy na usamodzielnienie? 

Z pomocy na usamodzielnienie można skorzystać do czasu ukończenia 26 roku życia.

Jak uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku?

Pomocy w wypełnieniu wniosku udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dalej RPZ) / pracownik socjalny Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych WCPR, który wspólnie z wychowankiem ustala zakres niezbędnych potrzeb i pomaga wypełnić wniosek, który po zaopiniowaniu przez pracownika, przekazywany jest do Działu Świadczeń WCPR.

Jak szybko otrzymam decyzję w s. złożonego wniosku?

Dział Świadczeń WCPR wydaje decyzję w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jak rozliczyć przyznaną pomoc na usamodzielnienie?

Z przyznanej pomocy wychowanek rozlicza się na podstawie imiennych faktur (imię, nazwisko, adres wychowanka). Faktury wychowanek dostarcza osobiście lub przesyła za pomocą poczty e-mail na adres pracownika Działu Świadczeń, ajmującego się wydawaniem decyzji i rozliczaniem przyznanych pomocy:

Mariola Zaremba
tel. 22 697 02 93 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-16, środa w godz. 12-16), e-mail: mariola.zaremba@wcpr.pl

Kamila Czerwińska
tel. 22 697 02 92 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-16, środa w godz. 12-16), e-mail: kamila.czerwinska@wcpr.pl

W treści wiadomości mailowej wychowanek jest zobowiązany wskazać numer decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie wraz z datą jej wydania.

Czy jest możliwość zmiany/modyfikacji wnioskowanych potrzeb?

Wychowanek ma możliwość złożenia pisemnej modyfikacji lub zmiany wnioskowanych potrzeb. Wymaga to konsultacji z koordynatorem RPZ/pracownikiem socjalnym Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych WCPR i jego pozytywnej opinii dotyczącej zmiany potrzeb.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

Kiedy mogę skorzystać z pomocy na zagospodarowanie?

Z pomocy na zagospodarowanie wychowanek może skorzystać do czasu ukończenia 26 roku życia.

Jak uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku?  

Pomocy w wypełnieniu wniosku udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dalej RPZ) / pracownik socjalny Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych WCPR, który wspólnie z wychowankiem ustala zakres niezbędnych potrzeb i pomaga wypełnić wniosek, który po zaopiniowaniu przez pracownika, przekazywany jest do Działu Świadczeń WCPR.

Jak szybko otrzymam decyzję w sprawie złożonego wniosku?

Dział Świadczeń WCPR wydaje decyzję w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jak rozliczyć przyznaną pomoc na zagospodarowanie?

Z przyznanej pomocy wychowanek rozlicza się na podstawie faktur. Sposób rozliczenia wynika z treści decyzji administracyjnej przyznającej pomoc na zagospodarowanie.

W celu szybszego załatwienia sprawy w treści wiadomości mailowej należy wskazać numer decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie wraz z datą jej wydania.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie zdążę rozliczyć przyznanej pomocy w określonym
w decyzji terminie?

Wychowanek może zwrócić się z pisemną prośbą do WCPR o przedłużenie terminu rozliczenia pomocy na usamodzielnienie/zagospodarowanie. W piśmie należy wskazać nr decyzji, do której się odnosi, nowy termin rozliczenia pomocy oraz uzasadnienie wystąpienia z prośbą.

Czy WCPR pokrywa dodatkowe koszty, tj.: dostaw, transportu, montażu mebli/sprzętu?

WCPR pokrywa jedynie koszty potrzeb wskazanych we wniosku. Wszystkie dodatkowe usługi takie jak: transport, wniesienie, montaż, dodatkowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego itp.: są pokrywane przez wychowanka we własnym zakresie, chyba że zostały one uwzględnione we wniosku i pozytywnie zaopiniowane przez koordynatora RPZ/pracownika socjalnego WCPR.

Czy jest możliwość zmiany/modyfikacji wnioskowanych potrzeb?

Wychowanek ma możliwość złożenia pisemnej modyfikacji lub zmiany wnioskowanych potrzeb. Wymaga to konsultacji z koordynatorem RPZ/pracownikiem socjalnym Zespołu ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych WCPR i jego pozytywnej opinii dotyczącej zmiany potrzeb.

Na jakie wsparcie może liczyć wychowanek poza wsparciem finansowym?

Usamodzielniani wychowankowie współpracujący z pracownikiem socjalnym, specjalistą pracy z rodziną oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej  mogą uzyskać wsparcie w zakresie uzyskania  odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz pomoc prawną i psychologiczna.

Na jakie wsparcie specjalistyczne może liczyć wychowanek współpracujący z WCPR?

Pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej współpracujący z WCPR może skorzystać z oferty Punktu Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS, który oferuje konsultacje psychologa, konsultacje i terapię prowadzone przez terapeutę-seksuologa, konsultacje terapeutyczne i terapię, konsultacje doradcy zawodowego, konsultacje radcy prawnej, konsultacje lekarza psychiatry, konsultacje dietetyka, grupę wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, konsultacje indywidualne i warsztaty z cyklu „Bank Ubrań” Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca, zajęcia w ramach programu „Wehikuł Usamodzielnienia” Fundacji Robinson Crusoe (m.in. staże zawodowe) oraz konsultacje indywidualne i grupowe specjalistów Fundacji Samodzielność od Kuchni (nauka ekonomicznych zakupów i gotowania).