Pomoc na zagospodarowanie

Informacje dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą
lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną


Komu przysługuje pomoc?

Pomoc jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Jeżeli dochód przekracza tę kwotę, można przyznać pomoc gdy uzasadnia to  sytuacja mieszkaniowa, dochodowa, majątkowa lub osobista. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej (na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu uzyskaną w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, podzieloną przez liczbę tych osób.

Pomoc jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

 

Ile wynosi pomoc na zagospodarowanie?

Wysokość pomocy na zagospodarowanie  określa Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej i  wynosi nie mniej niż 1782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3563 zł.

 Na co może zostać wykorzystana pomoc na zagospodarowanie?

  • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
  • niezbędne urządzenia domowe,
  • pomoce naukowe,
  • sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.