Integracja dla Samodzielności

Logo Kapitał Ludzki i flaga Unii Europejskiej                                                                                  loga

Integracja dla Samodzielności

„Integracja dla Samodzielności” to zakończony projekt systemowy z zakresu pomocy i integracji społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany był w latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu był wzrost stopnia samodzielności życiowej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 4 grup docelowych. Byli to:

  • wychowankowie pieczy zastępczej
  • osoby niepełnosprawne
  • uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą
  • rodziny zastępcze

W latach 2008-2015 w projekcie uczestniczyło ponad 5600 osób.

Dla poszczególnych grup przewidziane były różnego rodzaju działania aktywizacyjne, między innymi grupy wsparcia, specjalistyczne wsparcie indywidualne, warsztaty, w tym również wyjazdowe, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami. Realizowane były także treningi wspierające integrację zawodową i społeczną oraz specjalistyczne konsultacje grupowe i indywidualne, dla osób niepełnosprawnych również przewidziana była rehabilitacja. Każdy uczestnik projektu przeszedł indywidualną diagnozę potrzeb, dzięki czemu oferta dopasowana była ściśle do danej osoby.