Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej

loga

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest:

  • wzrost stopnia integracji społecznej oraz zawodowej 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele szczegółowe to

  • zwiększenie stopnia integracji społecznej i perspektyw na rynku pracy 180 wychowanków pieczy zastępczej;
  • zwiększenie stopnia integracji w społeczeństwie przyjmującym 120 cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją Dobrych Praktyk.

Całkowita wartość projektu: 5 232 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 185 600,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.10.2022