Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie (WAW)

loga

"Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie" to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu było:

  • zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektyw na rynku pracy 285 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 21 miesięcy realizacji projektu. Cel ten był realizowany poprzez poniższe zadania:

W projekcie realizowaliśmy następujące zadania:

  • Praca socjalna.
  • Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu.
  • Wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników projektu
  • Realizacja usług o charakterze edukacyjnym.
  • Realizacja usług o charakterze zdrowotnym
  • Wypłata zasiłków na rzecz uczestników projektu.

Wsparcie projektowe było skierowane do:

  • wychowanków pieczy zastępczej,
  • cudzoziemców z ochroną międzynarodową,
  • osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 30.09.2018