Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie (WAW)

loga

Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie (WAW)

"Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie" to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego", realizowany w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu było zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektyw na rynku pracy 285 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 21 miesięcy realizacji projektu. Cel ten był realizowany poprzez poniższe zadania:

Zadanie 1: Praca socjalna

Zadanie 2: Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu

Zadanie 3: Wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników projektu

Zadanie 4: Realizacja usług o charakterze edukacyjnym.

Zadanie 5: Realizacja usług o charakterze zdrowotnym

Zadanie 6: Wypłata zasiłków na rzecz uczestników projektu.

Projekt obejmował 3 grupy docelowe:

– wychowankowie pieczy zastępczej;

– cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową;

– osoby z niepełnosprawnością (intelektualną, w stopniu znacznym lub sprzężone).

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 30.09.2018