Dobra opieka - lepszy start

loga

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu:

  • objęcie wysokiej jakości pieczą zastępczą 465 dzieci i młodzieży kierowanych i przebywających w rodzinach zastępczych w Warszawie do 31 grudnia 2021 roku.

Cele szczegółowe

  • utworzenie 15 nowych rodzin zastępczych niezawodowych i 150 kompetentnych rodzin zastępczych spokrewnionych dla dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w Warszawie;
  • zwiększenie kompetencji wychowawczych 300 funkcjonujących rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu: 1 725 834,72 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 380 667,78 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.12.2021

 

W ramach działań projektowych realizowane były następujące zadania:

1. Coaching szkoleniowy

W ramach tego zadania prowadzona była rekrutacja uczestników projektu spośród kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz funkcjonujących rodzin zastępczych. Coach szkoleniowy wspierał uczestnika projektu w wyborze właściwego szkolenia lub wsparcia specjalistycznego. Ponadto rolą coacha było motywowanie uczestników, monitorowanie przebiegu szkoleń, jak też ewaluacja efektów działań projektowych w odniesieniu do indywidualnej sytuacji uczestnika. Współpraca coacha szkoleniowego z uczestnikiem projektu była określona za pomocą podpisanego przez obie strony kontraktu szkoleniowego.

2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub spokrewnionej

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej były źródłem informacji i pomocy, aby stać się dobrym opiekunem zastępczym. Proces ten obejmował zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jakie są potrzebne do świadomej decyzji o podjęciu się opieki zastępczej. 

3. Szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych

Szkolenia odpowiadały na potrzeby uczestników projektu, które były zgłaszane na etapie rekrutacji. Uczestnicy korzystali ze szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, podnoszenia wiedzy, pracy z dziećmi lub doskonalenia umiejętności wychowawczych.

4. Wsparcie i konsultacje specjalistyczne indywidualne

W ramach tego zadania rodziny zastępcze korzystały z konsultacji indywidualnych z pedagogiem lub psychologiem (psychoedukacja).

Konsultacje pedagoga polegały na udzieleniu profesjonalnego wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych. Pedagog diagnozował sytuację rodzinną, pomagał w wyborze odpowiednich metod wychowawczych w zależności od wieku i indywidualnych potrzeb dziecka. Pedagog wspierał w usuwaniu lub łagodzeniu przeszkód w prawidłowym przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji dziecka oraz relacji między członkami rodziny.

Konsultacje z psychologiem wspierały rodziny w poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej. Psycholog pomagał w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem, które przebywa w pieczy zastępczej. Uczestnicy poznawali też narzędzia do przezwyciężania konkretnych sytuacji problemowych.