Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Mieszkające na terenie Warszawy osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) następujących zadań:

 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym;
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;
 • dofinansowanie do kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej lub kosztów utrzymania psa asystującego;

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności;
 • oświadczenie o dochodach netto obliczonych za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt planowanego zakupu urządzenia czy przedsięwzięcia.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, osoba z niepełnosprawnością do wniosku dołącza także:

 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie, podpisane przez opiekuna (WAŻNE - konieczność pobytu opiekuna musi być zaznaczona na skierowaniu przez lekarza);
 • kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej lub aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba z niepełnosprawnością, w przypadku dziecka -jego rodzic, opiekun. Jeśli jednak osoba z niepełnosprawnością działa poprzez pełnomocnika lub ma ustanowionego opiekuna, do wniosku należy dołączyć  kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (postanowienie sądu lub pełnomocnictwo notarialne).

UWAGA: Dla każdego zadania należy złożyć wniosek na właściwym druku!

W toku postępowania możecie być Państwo poproszeni o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikać rodzaj niepełnosprawności wymagający likwidacji barier, jeśli ta informacja nie jest zawarta w orzeczeniu.
Pracownik WCPR może również poprosić o udokumentowanie dochodu osoby z niepełnosprawnością oraz innych osób  pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu (w przypadku dofinansowania do likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się  i architektonicznych oraz do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON m. st. Warszawy z osobą z niepełnosprawnością. W przypadku dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym oraz do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, osoba z niepełnosprawnością otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.

UWAGA: Zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Warto podkreślić, że przepisy nie przewidują możliwości całkowitego sfinansowania zakupu urządzenia czy przedsięwzięcia. Wnioskodawca musi posiadać środki finansowe na wkład własny.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,|
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać u pracowników Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych realizujących poszczególne zadania (wykaz w zakładce Pracownicy Działu Wspierania Osób Niepełnosprawnych).

Dokumenty do pobrania dla osób indywidualnych: