Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Program jest skierowany do niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, którzy opuścili ten kraj w związku z prowadzonymi na jego terenie działaniami wojennymi.

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

 • opuściły Ukrainę po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na jej terenie;
 • mają nadany numeru PESEL (tj. zalegalizowany pobyt na terytorium Polski);
 • legitymują się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność wydanym przez organy ukraińskie;
 • posiadają zlecenie lekarskie z potwierdzeniem uprawnienia do refundacji zakupu wyrobu medycznego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

JAK UZYSKAĆ POMOC?

 1. Pobierz i wydrukuj druk wniosku o udzielenie wsparcia (dostępny na dole strony);
 2. Wypełnij wniosek w języku polskim - dane osobowe w transkrypcji (wyłącznie litery łacińskie);
 3. Do wniosku dołącz:
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny albo naprawę wyrobu medycznego z potwierdzeniem uprawnienia do refundacji w ramach NFZ,
  • kopię dowodu zakupu lub naprawy wyrobu medycznegobędącego przedmiotem zlecenia (np. faktura VAT lub faktura VAT z odroczonym terminem płatności),
  • kopię orzeczenia wydanego w Ukrainie (jeśli fizycznie posiadasz ten dokument);
 4. Złóż wniosek. Osoby przebywające w Warszawie wniosek o udzielenie wsparcia z załącznikami od 1 czerwca 2022 r. składać mogą:
  • w Kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5; 00-147 Warszawa) czynnej w dni robocze w godzinach 8:00-15:45,
  • do skrzynki podawczej dostępnej przy wejściu A do budynku w godzinach pracy Kancelarii,
  • przesyłając pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.

NA JAKĄ WYSOKOŚĆ WSPARCIA MOŻESZ LICZYĆ?

Wsparcie w ramach programu ograniczone jest do wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych wskazanego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 ze zm.). Rozporządzenie wraz z załącznikiem dostępne jest pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000926 oraz na dole strony.

PRZYKŁAD:
Dla zakupu ortezy tułowia lędźwiowo-krzyżowej (pozycja P.56 w załączniku), ustalony limit finansowania wynosi 400 złotych. Udział własny świadczeniobiorcy zależny jest od wieku. W przypadku dzieci (osób które nie ukończyły 18 roku życia) wynosi on 0% - NFZ sfinansuje więc 400 złotych, środki w ramach programu nie przysługują. Dla osoby dorosłej udział własny określony jest w wysokości 10% - NFZ sfinansuje więc 360 złotych, 40 złotych przysługuje w ramach programu PFRON.

JAK SZYBKO I W JAKI SPOSÓB PRZEKAŻEMY WSPARCIE?

Zgodnie z zasadami określonymi przez PFRON, wnioski będziemy rozpatrywali na bieżąco - w ramach faktycznie posiadanych środków finansowych na realizację programu. Decyzję w sprawie Twojego wniosku przekażemy niezwłocznie po jej podjęciu. Środki finansowe przekażemy przelewem na rachunek bankowy, w uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy formę przekazu pocztowego. Jeśli już rozliczyłeś koszt zakupu przedmiotu lub jego naprawy ze sprzedawcą - wskaż we wniosku swój rachunek osobisty lub rachunek osoby do której masz zaufanie. Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś całej kwoty za zakup przedmiotu lub usługi (naprawy), środki przekażemy na rachunek bankowy sprzedawcy, wskazany na fakturze VAT lub rachunku potwierdzającym dokonanie zakupu. Wypłaty środków dokonamy w ciągu dziesięciu dni od podjęcia decyzji o ich przyznaniu. Nie mamy możliwości wypłaty środków finansowych w formie gotówkowej w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ oraz w ulotce informacyjnej dostępnej na dole strony.

Pliki do pobrania: